Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: F-ZPP-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (z udziałem nauczyciela akademickiego)

Wykład 15h, konwersatorium 15h, 1 ECTS

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się do ćwiczeń: 10

Studiowanie literatury: 20

Łączna liczba godzin niekontaktowych: 30

Liczba punktów ECTS za godziny nie kontaktowe: 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu: 2

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie głównych koncepcji, nurtów, pojęć z zakresu filozofii w perspektywie zarówno historycznej, jak i rzeczowej.

Literatura:

Arystoteles, Zachęta do filozofii [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie t. 6 PWN Warszawa 2001.

Bocheński J.M. Współczesne metody myślenia Wyd. W drodze Poznań 1988.

Bronk A. Metoda naukowa „Nauka” nr. 1/2006.

Dąmbska I. Zarys historii filozofii greckiej Wyd. Daimonion Lublin 1993.

Filozofia współczesna t. 1, 2 wyd. WP Warszawa 1990.

Haeffner G. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej Wyd. WAM Kraków 2006.

Hildebrand D. Czym jest filozofia? Wyd. WAM Kraków 2012

Jaspers K. Filozofia t. 1 Wyd. UMK Toruń 2019

Jaspers K., Wprowadzenie do filozofii, s. 5-17 (rozdz. 1 – Czym jest filozofia? I rozdz. 2 – Źródła filozofii)

Judycki S., Dlaczego filozofia jest trudna? „Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria” nr. 40 (4) s. 153-167 (2001)

Keller A. Wprowadzenie do teorii poznania Wyd. WAM Kraków 2010

Nagel Th., Co to wszystkie znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, przeł. M. Szczubiałka, Warszawa: Aletheia 1998

Sokrates i syreny. 55 podróży po świecie podksiężycowym i nadksiężycowym Wyd. Academicon Lublin 2020.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Bytniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)