Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audiowizualne gatunki widowisk historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AGWH-H.ZDKKWH-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audiowizualne gatunki widowisk historycznych
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja studentów w problematyce przedstawiania historii w mediach audiowizuanych.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 1,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin ustny.

Pełny opis:

Zadaniem kursu jest zapoznanie studentów z różnorodnymi formami wizualizacji przeszłości oraz przedstawiania historii w mediach audiowizualnych - filmie dokumentalnym, filmie fabularnym, teatrze telewizji.

Zarysowane zostaną także konteksty przedmiotu kursowego, które tworzą następujące nurty badań: historia wizualna, historia niekonwencjonalna, historia kulturowa, medioznawstwo, filmoznawstwo, technologie informacyjne, historia historiografii, metodologia i teoria historiografii, humanistyka cyfrowa oraz public history.

Literatura:

Altman Rick, Gatunki filmowe, tłum. M. Zawadzka, PWN, Warszawa 2012.

Ferro Marc, Kino i historia, tłum. Tomasz Falkowski, PWN, Warszawa 2011.

Kołodyński Andrzej, Tropami filmowej prawdy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, War-szawa 1981.

Limon Jerzy, Obrazy przestrzeni. Teatr Telewizji. Próba ujęcia teoretycznego, Słowo/ obraz terytoria, Gdańsk 2008.

P. Witek, Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

podstawowe zasady tworzenia i rozwijania różnych form widowisk audiowizualnych, związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu historii w przestrzeni publicznej K_W09

podstawowe zagadnienia związane z wizualizacją przeszłości oraz przedstawiania historii w mediach audiowizualnych - filmie dokumentalnym, filmie fabularnym, teatrze telewizji K_W09

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

organizować pracę indywidualną oraz zespołową, również o charakterze interdyscyplinarnym, dostosowaną do realizacji różnorodnych zadań związanych z wykorzystaniem wiedzy z zakresu historii wizualnej, historii niekonwencjonalnej, medioznawstwa, filmoznawstwa, technologii informacyjnych K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

inicjowania aktywności społecznej oraz współorganizowania działań na rzecz środowiska społecznego w budowaniu tożsamości obywatelskiej i narodowej z wykorzystaniem audiowizualnych form wiedzy o przeszłości K_K04

myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w realizowaniu projektów bądź prowadzeniu działalności w nowych mediach, związanych z wiedzą o przeszłości K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Witek
Prowadzący grup: Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Solska
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)