Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AK-KUL-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

-

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konwersatorium : 30h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 1h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 2h

Studiowanie literatury przedmiotu: 2h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WO3, W08, U11

Prezentacja

K05, K09

aktywność


Pełny opis:

Omówienie podstawowych pojęć oraz historii badań antropologicznych, nurtów, szkół i metod badawczych. Studenci zapoznają się także z problemami badawczymi podejmowanymi we współczesnej antropologii (min. antropologia turystyki, religii, sportu, widowisk, antropologia polityki, antropologia jedzenia).

Literatura:

Burszta W. Antropologia kultury, Poznań 1998.

Barnard A., Antropologia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2006.

Desmond M., Magia ciała, Warszawa 1993.

Gajda J., Antropologia kultury, cz. 1, Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Toruń 2005

Krawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Lublin 2006.

W. Kuligowski, Antropologia współczesności, Kraków 2007.

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury,

Warszawa 2003.

Nowicka E., Głowacka-Grajper M. (red.), Świat

człowieka – świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, Warszawa 2007

J. Staniszkis, Antropologia władzy, Warszawa 2009

Antropologia religii, Studia i szkice, red. J. Rabin, Kraków 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 ma podstawową wiedzę dotyczącą miejsca i znaczenia antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych oraz przedmiocie i metodologii kulturoznawstwa K_W01;

W02 ma wiedzę dotyczącą głównych metod analizy i interpretacji zjawisk kulturowych w zależności od wybranych szkół badawczych z zakresu kulturoznawstwa K_W05;

W03 ma wiedzę dotyczącą poszczególnych dziedzin kultury i jej szczegółowych obszarów K_W15;

Umiejętności:

U01 posiada umiejętność poruszania się w dostępnych w sieci zasobach wiedzy i informacji dotyczących różnych sfer życia społecznego i kulturalnego K_U10;

Praktyki zawodowe:

Kompetencje społeczne:

K01 ma świadomość różnorodnych ludzkich postaw i sposobów ich wyrażania K_K07;

K02 dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury K_K08;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)