Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura książki - dzieje i kierunki rozwoju B

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AKDKR-AI-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura książki - dzieje i kierunki rozwoju B
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):


- Wykład - 15 h

- Konwersatorium - 15 h

- Konsultacje z prowadzącymi zajęcia - 2 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


- Przygotowanie do zajęć - 4 h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 13 h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 11 h


Łączna liczba godzin: 60h (2 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Konwersatorium:

W1-W2, U1-U3, K1-K2 - projekt zaliczeniowy.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia zgodny z procedurami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym.

Pełny opis:

Studenci poznają proces kształtowania się podstawowych elementów książki, jej zawartość, budowę, estetykę od czasów najdawniejszych po współczesność (od pierwocin książki rękopiśmiennej, poprzez dawną książkę drukowaną do książki współczesnej, z uwzględnieniem liberatury i literatury hipertekstowej).

Literatura:

Konwersatorium

Literatura podstawowa:

1. Aarseth E., "Cybertekst : spojrzenia na literaturę ergodyczną", przeł. M. Pisarski, Kraków 2014.

2. Chwałkowski R., "Typografia typowej książki", Gliwice 2002.

3. Felici J., "Kompletny przewodnik po typografii", przeł. M. Kotwicki, P. Biłda, Gdańsk 2006.

4. Fijas G., "Niebezpieczne książki. Krótki przewodnik po typografii XX wieku", Kraków 2020.

5. Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2015.

6. Przybyszewska A., "Liberackość dzieła literackiego", Łódź 2015.

7. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 Student/ka charakteryzuje architekturę i estetykę książki (od rękopiśmiennej, poprzez dawną książkę drukowaną do książki współczesnej, w tym e-książki) K_W04, K_W05, K_W06

W2 Student/ka charakteryzuje dawne i najnowsze tendencje w konstruowaniu i graficznym projektowaniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych K_W05

Umiejętności:

U1 Student/ka posługuje się podstawowymi terminami z zakresu bibliologii, edytorstwa, typografii i projektowania książek K_U03, K_U14

U2 Student/ka identyfikuje poszczególne składniki architektury książki dawnej i współczesnej (w tym hipertekstowej) K_U01, K_U08

U3 Student/ka potrafi wykonać projekt nowoczesnej książki uwzględniający najnowsze tendencje typograficzne K_U09

Kompetencje społeczne:

K1 Student/ka dostrzega znaczenie wiedzy z zakresu bibliologii, edytorstwa, typografii i projektowania w konstruowaniu publikacji tradycyjnych i elektronicznych K_K01

K2 Student/ka wykazuje gotowość do samodzielnego pogłębiania i aktualizowania swojej wiedzy z zakresu architektury książki i zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności K_K01, K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Maria Juda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Maria Juda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)