Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia współczesności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-AW-KUL-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia współczesności
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8391
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wiedza o kulturze wymagana od studentów rozpoczynających I rok studiów kulturoznawczych II-go stopnia.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

konwersatorium - 30 h

konsultacje - 2 h


Godziny niekontaktowe:

przygotowanie do zajęć - 9 h

studiowanie literatury przedmiotu - 7 h

przygotowanie do zaliczenia - 12 h


Łączna liczba godzin: 60 h = 2 pkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W02, W03, U01, U02 - praca zaliczeniowa (projekt i prezentacja jego wyników)

U03, K01, K02 - bieżąca ocena przygotowania do zajęć, udział w dyskusji

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu kształcenie kompetencji w zakresie antropologicznej analizy zasadniczych zjawisk i procesów zachodzących w ramach współczesnej kultury. Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę oraz umiejętność interpretacji zagadnień dotyczących roli mediów w procesach globalizacji kultury, przemian w obrębie społeczno-kulturowych ról człowieka oraz problemów wynikających z różnic kulturowych w kontaktach międzyludzkich.

Zajęcia o nachyleniu metodologicznym.

Literatura:

Badania kultury. Elementy teorii antropologicznej., prac. zbior., Warszawa 2003.

Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencwel, Warszawa 2001.

Bernard A., Antropologia, Warszawa 2006.

Czaja D. (red.), Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, Kraków 1994.

Hofstede G., Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, Warszawa 2011.

Kuligowski W., Antropologia współczesności. Wiele światów, jedno miejsce, Kraków 2007.

R. Sulima, Antropologia codzienności. Kraków 2000.

Łuczeczko P., Zrozumieć własną kulturę. Antropologia współczesności w Polsce, Kraków 2006.

Ritzer G., Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową, teorie i metodologię badań kulturoznawczych skupionych na współczesnych zjawiskach kulturowych - K_W01

W02 – zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji oraz problematyzowania wytworów kultury współczesnej w ujęciu antropologicznym - K_W02,

W03 - absolwent zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym dotyczące świata kultury współczesnej i związanych z nim problemów; zna terminologię i metody badawcze z zakresu szczegółowych obszarów badań nad kulturą współczesną - K_W04, K_W10

Umiejętności:

U01 - absolwent potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z dyscypliny nauk o kulturze i religii poprzez formułowanie i rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów dotyczących zjawisk współczesnej kultury - K_U01

U02 - absolwent potrafi dokonywać właściwego wyboru i selekcji różnych źródeł i informacji z nich pochodzących a dotyczących zjawisk kultury współczesnej, dokonywać krytycznej analizy i syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji poprzez dobór i stosowanie, bądź tworzenie nowych odpowiednich metod i narzędzi badawczych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych; umie formułować tezy związane z antropologią współczesności - K_U02, K_U03

U03 - absolwent potrafi kierować pracą zespołu zajmującego się interpretacją zjawisk kultury współczesnej, współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych oraz podejmować wiodącą rolę w tych zespołach - K_U07

Kompetencje:

K01 - absolwent jest gotów do systematycznego poszerzania wiedzy na temat różnorodnych zjawisk współczesnej kultury, ich oddziaływania na społeczeństwo - K_K01

K02 - absolwent jest gotów do aktywnego, wszechstronnego i rozumiejącego zainteresowania aktualnymi wydarzeniami i nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce - K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Torczyńska
Prowadzący grup: Monika Torczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0