Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot fakultatywny - Bilingwizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-Bf-L-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot fakultatywny - Bilingwizm
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 3,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

a) Dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi omawianych treści programowych i wspólne wysuwanie wniosków (efekty: E.4 [K_U01], E.5 [K_U02], E.6 [K_U05])

b) Samodzielne studiowanie literatury (efekty: E.4 [K_U01], E.5 [K_U02], E.6 [K_U05], E.7 [K_K01], E.8 [K_K02])

c) 4 krótkie testy śródsemestralne (efekty: E.1 [K_W03], E.2 [K_W03], E.3 [K_W03])

d) Analiza materiału teoretycznego i praktycznego z handoutów przygotowanych przez wykładowcę (efekty: E.4 [K_U01], E.5 [K_U02], E.6 [K_U05])

e) Kolokwium zaliczeniowe (efekty: E.1 [K_W03], E.2, [K_W03], E.3 [K_W03])


Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przybliżenie studentom logopedii i audiologii zagadnień związanych z dwujęzycznością w szczególności z perspektywy psycholingwistycznej i neurolingwistycznej.

Literatura:

Chłopek, Z. (2011). Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność: Aspekty psycholingwistyczne (i inne). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kurcz I. (2007) (red.). Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk: GWP.

Murrmann, J. (2014). Wielojęzyczność jako źródło cierpień? Pozytywy i negatywy rozbudowanych kompetencji językowych z perspektywy społecznej i lingwistycznej. Socjolingwistyka, XXVIII, 29–47.

Olpińska M. (2004). Wychowanie dwujęzyczne. Warszawa: Wyd. UJ KJS.

Olpińska-Szkiełko, M. (2013). Dwujęzyczność a rozwój językowy dziecka. Edukacja Pomorska, 59(10), 5–8.

Sopata, A. (2013). Dwujęzyczność, trójjęzyczność, wielojęzyczność: podobieństwa i różnice. W: Puppel, S., Tomaszkiewicz, T. (red.), Scripta manent – res novae. Poznań. Wydawnictwo Naukowe UAM, 399–408.

Sopata, A. (2013). Wczesna wielojęzyczność: rola wieku rozpoczęcia akwizycji języka. Lingwistyka Stosowana, 7, 135–144.

Literatura anglojęzyczna (dla zainteresowanych)

Auer, P., Wei, L. (Eds.) (2007). Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin, New York: De Gruyter.

Bhatia, T.K., Ritchie, W. C. (Eds.) (2006). The Handbook of Bilingualism. Malden MA: Blackwell.

Cenoz, J. (1998). Beyond Bilingualism: Multilingualism and Multilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters.

Cenoz, J., Gorter, D., May, S. (Eds.) (2017). Language Awareness and Multilingualism. Cham: Springer.

Cenoz, J., Hufeisen, B., Jessner, U. (Eds.) (2002). The Multilingual Lexicon. New York et al.: Kluwer Academic Publishers.

Edwards, J. (2003). Multilingualism. London, New York: Routledge.

Grosjean, F. (2008). Studying Bilinguals. Oxford: Oxford University Press.

Kroll, J. F., De Groot, A. M. (Eds.) (2005). Handbook of Bilingualism. Psycholinguistic Approaches. Oxford: Oxford University Press.

Sharwood-Smith, M., Truscott, J. (2014). The Multilingual Mind. A Modular Processing Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie

E.1 podstawowe pojęcia z zakresu dwujęzyczności [K_W03]

E.2. złożone mechanizmy neuropoznawcze leżące u podstaw funkcjonowania językowego osób dwujęzycznych oraz ich znaczenie dla rozumienia specyficznego obrazu sprzężonych zaburzeń mowy [K_W03]

E.3 czynniki wpływające na rozwój języka/języków pierwszych i kolejnych oraz ich znaczenie w diagnozowaniu zaburzeń mowy u osób dwujęzycznych [K_W03]

Umiejętności:

Student potrafi

E.4. interpretować objawy zaburzeń mowy i słuchu w kontekście rozwoju językowego osób wcześnie i późno dwujęzycznych [K_U01]

E.5. gromadzić wiedzę na temat rozwoju językowego osób dwujęzycznych oraz neuropoznawczych uwarunkowań tego procesu a także wykorzystywać ją w terapii logopedycznej i audiologicznej [K_U02]

E.6. formułować problemy badawcze dotyczące dwujęzyczności z wykorzystaniem specjalistycznej psycho- i neurolingwistycznej terminologii, argumentować przyjęte stanowisko i wyciągać wnioski [K_U05]

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do

E.7. poszerzania wiedzy, krytycznej postawy wobec własnych umiejętności oraz zasięgania opinii innych specjalistów, w szczególności z zakresu psycho- i neurolingwistyki w rozwiązywaniu problemów logopedycznych i audiologicznych [K_K01]

E.8. korzystania z wyników najnowszych badań psycho- i neurolingwistycznych z zakresu dwujęzyczności w odniesieniu do problematyki zaburzeń mowy, głosu i słuchu u osób dwujęzycznych [K_K02]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0