Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-DJN-GER.N-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

znajomość języka niemieckiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

a) Analiza materiału teoretycznego z handoutów przygotowanych przez wykładowcę i materiału praktycznego z nagrań wideo (efekty: E.1 [K_W01, K_W02], E.2 [K_W04], E.3 [K_W07])

b) Samodzielne studiowanie literatury (efekty: E.1 [K_W01, K_W02], E.2 [K_W04], E.3 [K_W07])

c) Dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi omawianych treści programowych i wspólne wysuwanie wniosków (efekty: E.1 [K_W01, K_W02], E.2 [K_W04], E.3 [K_W07], E.9 [K_K01], E.10 [K_K03], E.11 [K_K03])

d) Test śródsemestralny (efekty: E.1 [K_W01, K_W02], E.2 [K_W04], E.3 [K_W07])

e) Przygotowanie lekcji języka niemieckiego w oparciu o autorskie materiały glottodydaktyczne oraz przeprowadzenie jej fragmentu (efekty: E.1 [K_W01, K_W02], E.2 [K_W04], E.3 [K_W07], E.4 [K_U01, K_U04, K_U09, K_U10], E.5 [K_U01, K_U04, K_U05, K_U09, K_U10], E.6 [K_U01], E.7 [K_U01], E.8 [K_U10], E.9 [K_K01], E10 [K_K03], E.11 [K_K03])

f) Arkusze ewaluacyjne (efekty: E.8 [K_U10], E.9 [K_K01], E.10 [K_K03], E.11 [K_K03])

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów germanistyki do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na drugim etapie edukacyjnym. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się i nauczania języków obcych w szkole podstawowej (w klasach VII-VIII) i aktywnie wykorzystują ją do planowania i realizacji swojej pracy dydaktycznej. Ponadto w ramach zajęć studenci kształcą i doskonalą umiejętności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz dostosowywania do nich celów kształcenia, form pracy oraz materiałów glottodydaktycznych. Celem zajęć jest również nabycie przez studentów umiejętności krytycznej oceny własnej kompetencji glottodydaktycznej, refleksji nad swoim doświadczeniem zawodowym oraz gotowości do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie planowania i realizowania procesu nauczania.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Bausch, K.-R., Christ, H., Krumm, H.-J. (Eds.) (2007). Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Francke.

Bimmel, P., Kast, B., Neuer, G. (2011). Deutschunterricht planen NEU. München: Goethe-Institut.

Brinitzer, M., Hantschel, H.-J. et al. (2013). DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik. Deutsch als Zweitsprache. Stuttgart: Klett.

Buhlmann, R., Fearns, A. (2000). Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Tübingen: Narr.

Decke-Cornill, H., Küster, L. (2009). Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr.

Edmondson, W., House, J. (2000). Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen/Basel: Francke.

Gerlach, D., Leupold, E. (2018). Kontextsensibler Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr.

Hallet, W., Königs, F. G. (Eds.) (2010). Handbuch Fremdsprachendidaktik. Berlin: Friedrich Verlag.

Harden, T. (2006). Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik. Tübingen: Narr.

Häussermann U., Piepho H. E (1996). Aufgaben–Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben– und Übungstypologie. München: Iudicium.

Helbig, G., Götze, L., Henrici, G., Krumm, H.-J. (Eds.) (2001). Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. und 2. Halbband. Berlin, New York: de Gruyter.

Huneke, H.-W., Steinig, W. (2013). Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. Berlin: Schmidt.

Koeppel, R. (2010). Deutsch als Fremdsprache – spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Schneider: Hohengehren.

Komorowska, H. (2005). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Krumm, H.-J., Fandrych, Ch., Hufeisen, B., Riemer, C. (Eds.) (2010). Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales Handbuch. 1. und 2. Halbband. Berlin, New York: Mouton.

Meyer, H. (2008). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen.

Roche, J. (2008). Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachendidaktik. Tübingen/Basel: Francke.

Sarter, H. (2006). Einführung in die Fremdsprachendidaktik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Literatura uzupełniająca

Barkowski, H., Krumm, H.-J. (Eds.) (2010). Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Tübingen: Francke (UTB).

Beck, B., Klieme, E. (Eds.) (2007). Sprachliche Kompetenzen. Konzepte und Messungen. DESI-Studie.

Berndt, A., Kleppin, K. (Eds.) (2010). Sprachlehrforschung: Theorie und Empirie. Frankfurt a.M. u.a.: Lang.

Boller, S., Rosowski, E., Stroot, T. (Eds.) (2007). Heterogenität in Schule und Unterricht. Weinheim: Beltz.

Bönsch, M. (2008). Intelligente Unterrichtsstrukturen. Eine Einführung in die Differenzierung. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Bräu, K. (2005). Heterogenität als Chance. Vom produktiven Umgang mit Gleichheit und Differenz in der Schule. Münster: LIT.

Butzkamm, W. (2012). Lust zum Lehren, Lust zum Lernen. Fremdsprachen von Anfang an anders unterrichten. Tübingen: Narr.

Jung, U. (2006). Praktische Handreichung für den Fremdsprachenlehrer. Frankfurt a. Main: Lang.

Piepho, H.-E. (2003). Lerneraktivierung im Fremdsprachenunterricht. Braunschweig: Diesterweg.

Schiffler, L. (2012). Effektiver Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr.

Schmenk, B. (2008). Lernerautonomie. Tübingen: Narr.

Schwerdtfeger, I. Ch. (2001). Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin: Langenscheidt.

Sorrentino, W., Linser, H. J., Paradies, L. (2009). 99 Tipps. Differenzieren im Unterricht. Berlin: Cornelsen Scriptor.

Timm, J.-P. (2006). Fremdsprachenlernen und Fremdsprachenforschung: Kompetenzen, Standards, Lernformen, Evaluation. Tübingen: Narr.

Weskamp, R. (Ed.) (2001). Methoden und Konzepte des fremdsprachlichen Unterrichts. Hannover: Schroedel.

Czasopisma fachowe:

Deutsch als Fremdsprache. Zeitschrift zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer

Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts.

Info DaF (Informationen Deutsch als Fremdsprache)

Zielsprache Deutsch

Języki Obce w Szkole

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie:

E.1 w zaawansowanym stopniu zagadnienia ogólne i szczegółowe oraz terminologię z zakresu teorii i praktyki uczenia się i nauczania języków obcych w odniesieniu do II etapu edukacyjnego [K_W01, K_W02] (D.1/E.1: W1, W2, W3, W14, W15)

E.2 zna różne podejścia, metody nauczania, formy pracy, techniki prezentacji, strategie i aktywności a także materiały glottodydaktyczne dotyczące kształcenia sprawności językowych i kompetencji w zakresie podsystemów języka [K_W04] (D.1/E.1: W4, W5, W6, W7, W8)

E.3 posiada wiedzę na temat diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów [K_W07] (D.1/E.1: W10, W12)

Umiejętności:

Student potrafi:

E.4 w oparciu o wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się i nauczania języków obcych potrafi zaplanować pracę dydaktyczną dla języka niemieckiego jako języka obcego na II etapie edukacyjnym dostosowaną do poziomu i potrzeb edukacyjnych uczniów [K_U01, K_U04, K_U09, K_U10] (D.1/E.1: U1, U2, U3)

E.5 przygotować i przeprowadzić lekcję języka niemieckiego, wykazując przy tym odpowiednie umiejętności językowe oraz wykorzystując technologie informatyczne i różnorodne materiały glottodydaktyczne zaprojektowane samodzielnie lub w oparciu o istniejące źródła [K_U01, K_U04, K_U05, K_U09, K_U10] (D.1/E.1: U4, U7, K1)

E.6 rozpoznać potrzeby edukacyjne uczniów i dostosowywać do nich cele kształcenia, formy pracy oraz materiały glottodydaktyczne [K_U01, K_U09] (D.1/E.1: U5)

E.7 potrafi obserwować, analizować, diagnozować i prognozować zdarzenia pedagogiczne, opracować ich wyniki i sformułować wnioski [K_U01] (D.1/E.1: U11)

E.8 analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne [K_U10]

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

E.9 krytycznej oceny własnej kompetencji glottodydaktycznej i doskonalenia swoich umiejętności w trakcie realizowania działań dydaktycznych [K_K01]

E.10 do podejmowania wyzwań zawodowych, w tym do podejmowania autonomicznych decyzji w zakresie planowania i realizowania procesu nauczania [K_K03]

E.11 prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [K_K03]

Uwagi: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450 z późn. zm.), kierunkowe i przedmiotowe efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0