Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnozowanie potrzeb i uczestnictwo w kulturze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-DPUK-KUL.ZK-2S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnozowanie potrzeb i uczestnictwo w kulturze
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

konwersatorium - 15 h

konsultacje - 2 h


Godziny niekontaktowe:

przygotowanie do zajęć - 13 h

studiowanie literatury przedmiotu - 15 h

przygotowanie do zaliczenia - 15 h


Łączna liczba godzin: 60 h = 2 pkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, U01, U02 - praca zaliczeniowa (połączona z projektem i prezentacją jego wyników)

ocena ciągła bieżącego przygotowania do zajęć, udział w dyskusji, aktywność – W01, U01, U02, K01

Pełny opis:

W czasie tych krótkich zajęć studenci zajmą się studiowaniem takich pojęć, jak potrzeby kulturalne, uczestnictwo w kulturze, kapitał kulturowy, bariery w uczestnictwie w kulturze. W części bardziej praktycznej zajmiemy się studiowaniem i omawianiem raportów z badań sektora kultury, by sporządzić własną próbkę narzędzia badawczego i sprawdzić je na niewielkiej próbie oraz finalnie zaprezentować wyniki swoich badań i analizy.

Literatura:

Diagnoza w kulturze, red. T. Kukułowicz, NCK, Warszawa,2016.

Kultura a rozwój, red. J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, NCK, Warszawa 2013.

M.Dragićević-Šešić, B. Stojkovic, Kultura: zarządzanie, animacja, marketing, Warszawa 2010.

Badania o badaniach. Czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu?, Instytut Badań Organizacji Kultury, 2020, https://nck.pl/badania/raporty/badania-o-badaniach-czy-i-jak-instytucje-kultury.

Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce, A. Kolasa-Nowak, A. Stawicki, I. Pastuszko, I. Woźniak-Kostecka, 2020, Raport NCK: https://nck.pl/badania/raporty/diagnoza-kierunkow-rozwoju-kultury-studenckiej-w.

Stan czytelnictwa w Polsce w 2020 roku, Raport CNK: https://nck.pl/badania/raporty/stan-czytelnictwa-w-polsce-w-2020-roku.

Chajbos, K., Lis, B.. Przyszłość kultury. Badanie poznańskiego sektora, Wydawnictwo Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek, Poznań 2020.

I INNE RAPORTY z badań do pobrania ze strony NCK: https://nck.pl/badania/raporty;

https://nck.pl/badania/projekty-badawcze, np.:

Czyżewski, K., Fogler, J., Hausner, J., Niezabitowski, M., Komar, M., Łysak, P., Opatowicz, A., Piaskowski, R., Purchla, J., Ronduda, Ł., Sanetra-Szeliga, J., Szlendak, T., Szymańska, A., Świątkowska, B. (2020). Alert Kultura 1. Pierwsza do wygaszenia, ostatnia do wybudzenia. Kraków: Wydawca Open Eyes Economy Summit. Pobrane z: https://oees.pl/dobrzewiedziec/ (15.06.2020).

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

W01 – zasady funkcjonowania współczesnych instytucji kultury i organizacji oraz wybrane zagadnienia związane z działalnością edukacyjną i animacyjną pod kątem potrzeb kulturalnych i ich diagnozowania oraz uczestnictwa w kulturze w aspekcie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji i kultury – K_W06, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

U01 – dokonywać właściwego wyboru i selekcji różnych źródeł i informacji dotyczących potrzeb kulturalnych oraz poziomu uczestnictwa w kulturze, jak też dokonywać ich krytycznej analizy i syntezy oraz twórczej interpretacji tych informacji – K_U02, K_U03

U02 – opracowywać w formie wystąpienia ustnego i prezentować wyniki badań oraz poglądy innych autorów na temat uczestnictwa w kulturze i diagnozowania potrzeb kulturalnych – K_U04, K_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K01 – rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych, związanych z uczestnictwem w kulturze i diagnozowaniem potrzeb kulturalnych, przydatnych w organizacji wydarzeń kulturalnych, zarządzaniu instytucjami kulturalnymi i funkcjonowaniu na rynku mediów tradycyjnych i elektronicznych, przestrzegając zasad etyki zawodowej – K_02, K_05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0