Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edytorstwo cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-EC-FP-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edytorstwo cyfrowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wybór specjalności wydawniczej i realizacja zajęć z tego bloku.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

- Laboratorium - 15 h

- Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 2h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć - 4h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 7 h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 2 h


Łączna liczba godzin: 30 h (1 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W3, U1-U3, K1-K3 - uczestnictwo w dyskusjach i analizach realizowanych podczas zajęć, obecność, samodzielne zaprojektowanie animacji oraz strony internetowej.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu dotyczy kwestii edytorskich związanych z tworzeniem multimodalnych materiałów w przestrzeni cyfrowej. Podczas zajęć studenci poznają różnice między edycją linearnego tekstu drukowanego oraz komunikatu hipertekstowego. Nabywają także umiejętności niezbędne do zaprojektowania strony internetowej o wybranej tematyce.

Literatura:

1. „Tekst (w) sieci”, t. 1: „Tekst – Język – Gatunki”, red. D. Ulicka, Warszawa 2009; t. 2: „Literatura – Społeczeństwo – Komunikacja”, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Bomba R., Radomski A., Solska E. (red.), „Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku”, Lublin 2016.

3. Dawson A., „Ponadczasowe strony internetowe”, przeł. R. Jońca, Gliwice 2012.

4. Lipiec P., Sosna Ł., „Jak stworzyć najlepszy blog Wordpres 2.0”, Warszawa 2007.

5. Millhollon M., Castrina J., „Tworzenie stron WWW”, Warszawa 2003.

7. Nielsen J., Tahir M., „Funkcjonalność Stron WWW. 50 witryn bez sekretów”, przeł. S. Dzieniszewski, Gliwice 2006.

8. Nowak P., Wójtowicz A. (red.), „e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów”, , Lublin 2013.

9. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student(ka) wymienia różnice między edycją tekstu tradycyjnego (linearnego, przeznaczonego do druku) i internetowego (hipertekstowego, przeznaczonego do funkcjonowania w sieci) K_W01, K_W02

W2 student(ka) charakteryzuje zasady formatowania tekstu w przestrzeni cyfrowej oraz zalecane rozwiązania typograficzne przy projektowaniu stron www (np. ilość wierszy na stronie, układy tekstu, kroje pisma, narzędzia nawigacyjne) K_W01, K_W02, K_W07

W3 student(ka) charakteryzuje istotę typografii kinetycznej w odwołaniu do typologii Barbary Brownie K_W01, K_W02

Umiejętności:

U1 student(ka) charakteryzuje wybraną stronę internetową, wskazując właściwe i niefunkcjonalne rozwiązania, a także alternatywne decyzje projektowe K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U09

U2 student(ka) projektuje sprofilowaną tematycznie stronę internetową, dbając o jej funkcjonalność, typograficzne zróżnicowanie i atrakcyjność wizualną K_U02, K_U04, K_U07, K_U09

U3 student(ka) opracowuje animację o określonej tematyce, wykorzystując wiedzę na temat typografii kinetycznej, dbając o zachowanie zasad projektowania i edycji tekstu oraz o atrakcyjność wizualną K_U02, K_U04, K_U07, K_U09

Kompetencje społeczne:

K1 student(ka) odczuwa potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego, szczególnie w zakresie e-edytorstwa i pracy w środowisku cyfrowym K_K01, K_K03

K2 student(ka) ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za przygotowywane e-publikacje K_K02, K_K03

K3 student(ka) potrafi rozwiązywać typowe sytuacje problemowe związane z pracą e-edytora K_K02, K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0