Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fonetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-F-A.N-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fonetyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład: 15 h

Konwersatorium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 2 h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć: 15 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 13 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 15 h

Razem: 90 h = 3 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Test pisemny - W01, W02, W03, U01, U02

Aktywność - W03, K01


1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych - 1 x 2 godz (jedne zajęcia). 30% nieobecności (bez względu na przyczynę) uniemożliwia otrzymanie zaliczenia.

2. Obecność na wykładach jest obowiązkowa.

3. Podstawą otrzymania zaliczenia jest systematyczne przygotowywanie się do zajęć, aktywny udział w dyskusji na ćwiczeniach oraz pozytywne oceny ze sprawdzianów pisemnych.


Pełny opis:

Celem zajęć konwersatoryjnych jest zaznajomienie studentów z podstawami fonetyki artykulacyjnej języka angielskiego (w jego brytyjskiej odmianie standardowej Received Pronunciation). Studenci poznają narządy mowy oraz mechanizm wytwarzania dźwięków języka, a następnie zaznajamiają się z najważniejszymi cechami fonetycznymi angielskich spółgłosek, samogłosek i dyftongów, jak również z zagadnieniem interferencji fonetycznej z języka polskiego na angielski. Nacisk położony jest na trudności w opanowaniu wymowy angielskiej przez Polaków i sposoby ich przezwyciężania.

Celem wykładów jest omówienie najważniejszych aspektów angielskiej prozodii wyrazowej, obejmującej takie zagadnienia, jak akcent wyrazowy (w wyrazach prostych i złożonych) i frazowy, rytmiczne przesunięcia akcentu, słabe i mocne formy oraz zmiany zachodzące w mowie łączonej (elizje, asymilacje, łączenie międzywyrazowe).

Literatura:

1. Gimson, A. C. 1994.Pronunciation of English. London: Edward Arnold.

2. Roach, P. 1995.English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

3. Sobkowiak, W. 1996.English Phonetics for Poles. Poznań: Bene Nati.

4. Szpyra,-Kozłowska J.,W. Sobkowiak. 2003.Workbook in English Phonetics for Polish Students of English. Lublin: Wydawnictwo UMCS

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - posiada uporządkowaną elementarną wiedzę z zakresu fonetyki artykulacyjnej języka angielskiego: K_W01

W02 - rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną problematyki językoznawstwa w zakresie fonetyki: K_W02

W03 - zna podstawową anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i opisu artykulacji dźwięków mowy: K_W03

Umiejętności:

U01 - potrafi zdobywać wiedzę z zakresu fonetyki poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie, i kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, w tym także przy użyciu różnych technologii informacyjnych: K_U01

U02 - potrafi w pracy zawodowej samodzielnie planować i realizować typowe zadania wymagające opisu i analizy w stopniu podstawowym zagadnień językoznawczych w zakresie fonetyki: K_U03

Kompetencje społeczne:

K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szpyra-Kozłowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Wiktor Gonet, Marek Radomski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szpyra-Kozłowska
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Radomski
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Marek Radomski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski, Jolanta Szpyra-Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)