Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ciągła praktyka przedmiotowo-metodyczna w szkole ponadpostawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-FP-PPM-N.-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ciągła praktyka przedmiotowo-metodyczna w szkole ponadpostawowej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Realizacja specjalności nauczycielskiej.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):


- Konsultacje merytoryczne, omówienie i podsumowanie praktyki - 5h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


- Realizacja praktyki zawodowej w szkole - 60h

- Przygotowanie do realizacji zadań w ramach praktyki - 15 h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 8h

- Przygotowanie dokumentacji do zaliczenia praktyki - 2h


Łączna liczba godzin: 90 h (3 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, U1-U2, K1 - realizacja zadań w ramach praktyki zawodowej.

Pełny opis:

SYLABUS - w tym efekty kształcenia - opracowano w nawiązaniu do: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, poz. 1450; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Poz. 467; Kierunkowych efektów uczenia się w ramach kierunku: filologia polska, profil ogólnoakademicki, studia II stopnia w IFP UMCS (od roku akademickiego 2019/2020). Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591).

Głównym celem przedmiotu jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy studenta o głównych zadaniach dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej oraz umiejętności funkcjonalnego zastosowania wiedzy o przedmiocie w praktyce edukacyjnej.

60 h praktyka ciągła z dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (III etap) po 3 semestrze. Celem praktyki jest doskonalenie i utrwalanie kompetencji związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela oraz konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Literatura:

Aktualne dokumenty oświatowe: Podstawa programowa języka polskiego ( z 30.01.2018r.); Informatory o egzaminie maturalnym z języka polskiego, wybrane programy i podręczniki nauczania języka polskiego w szkołach średnich oraz inne materiały zamieszczone na stronach: MEN, CKE, OKE, IBE, ORE i na stronach internetowych wydawnictw edukacyjnych, np.: Stentor, WSiP, Nowa Era, GWOś., Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie, Operon, MacEdukacja, Oficyna Wyd. Pazdro, itd. Seria Wyd. UMCS: Nowoczesność i tradycja w edukacji polonistycznej (wybrane pozycje): Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim, red. B. Myrdzik, Lublin 2000; Kultura popularna w szkole, pod red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińskiej, Lublin 2006; Relacje między kulturą wysoką a popularną w literaturze, języku i edukacji, pod red. B. Myrdzik, M. Karwatowskiej, Lublin 2005; Czytanie tekstów kultury. Metodologia – Badania- Metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007; Teksty kultury w szkole, red. B. Myrdzik, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2008; B. Myrdzik, Zrozumieć siebie i świat. Studia i szkice o edukacji polonistycznej, Wyd. UMCS, Lublin 2006.

Efekty uczenia się:

Student/-ka:

W1 zna zasady organizacji i realizacji zadań z dydaktyki języka polskiego na III etapie: K_W01, K_W06, B3.W1.

U1 stosuje w praktyce edukacyjnej teoretyczną wiedzę zgodną z kierunkiem studiów i wybraną specjalnością: K_U06, K_U01, K_U03, K_U04, B.3.U4.

U2 tworzy, analizuje, stosuje i wartościuje projekty lekcji języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych: K_U01, K_U02, K_U09, A3.W3.

K1 ma świadomość roli samokształcenia, odpowiedzialności i refleksyjności w realizacji zadań dydaktycznych: K_K01, K_K03, A3.K2., B.3.K1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jarosz
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jarosz
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0