Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia historiografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-HH-H-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia historiografii
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student ma świadomość historycznych i metodologicznych przesłanek powiązań między historią a innymi dziedzinami naukowymi;

posiada zdolność do właściwego wykorzystania nabytej wiedzy z zakresu warsztatu historyka przy analizowaniu zagadnień metodologicznych; dysponuje podstawowym słownikiem z zakresu współczesnej filozofii nauk społecznych.


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 1,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 4,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

zaliczenie pisemne lub ustne

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)


Pełny opis:

Przedmiot służy do uzyskania wiedzy o genezie, rozwoju i metodologicznej specyfice historiografii , którą student będzie mógł rozwijać i twórczo stosować w dalszej praktyce badawczej.

Zagadnienia realizowane w ramach modułu obejmują treści nauczania zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia

Literatura:

A.F. Grabski, Dzieje historiografii, Poznań 2003;J.H. Arnold, Historia, Warszawa 2001;M. Kula, Krótki raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004; K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006; H. White, Poetyka pisarstwa historycznego, Kraków 2000; F. Ankersmit, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, Kraków 2004;Świat historii, pod red. W. Wrzoska, Poznań 1998;Historia: o jeden świat za daleko?, pod red. E.

Domańskiej, Poznań 1997;Pamięć, etyka, historia, pod red. E. Domańskiej, Poznań 2002;Światooglądy historiograficzne, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2002; Między modernizmem a postmodernizmem w historiografii, „Res Historica” z.19, pod red. J. Pomorskiego, Lublin 2005; Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Lublin 2011.

https://www.historians.org/

http://www.inth.ugent.be/

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W03

główne tendencje rozwojowe nauk historycznych wskazane w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W04

w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk humanistycznych, ich najnowsze osiągnięcia oraz transdyscyplinarne kierunki rozwoju, w zakresie wskazanym w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W05

zaawansowane metody analizy i interpretacji zdarzeń i procesów dziejowych, tendencji rozwojowych, teorii i szkół badawczych właściwych dla historii, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W06

paradygmaty historiograficzne służące do wyjaśniania przeszłości oraz rozwiązywania fundamentalnych problemów współczesnej cywilizacji, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_W08

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

wykorzystywać zdobytą wiedzę (zawartą w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia) do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów typowych w badaniach historycznych, K_U03

komunikować się na tematy specjalistyczne związane z badaniami historycznymi i – szerzej – humanistycznymi ze

zróżnicowanymi kręgami odbiorców, w odniesieniu do Podstawy Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_U04

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu historii oraz innych dyscyplin humanistycznych, a także przyswajanych

treści nawiązujących do zagadnień historycznych, wskazanych w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla przedmiotu: historia K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Solska
Prowadzący grup: Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Pomorski, Ewa Solska
Prowadzący grup: Karol Kasprowicz, Jan Pomorski, Ewa Solska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Pomorski, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)