Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Stanów Zjednoczonych XX w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-HUSA-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Stanów Zjednoczonych XX w.
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=17307
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

30 godzin - wykład

8 godzin - lektura podręcznika i notatek z wykładu

20 godzin - przygotowanie sie do testu zaliczeniowego

2 godziny - konsultacje

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- dyskusja w trakcie zajęć (K_W01, K_W02, K_W03, K_U01, K_U02, K_U07, K_K04)

- test pisemny (K_W05, K_W03, K_U03)


Pełny opis:

Celem zajęć jest przegląd głównych wydarzeń, zjawisk i procesów z dziejów Stanów Zjednoczonych od od wojny secesyjnej do końca XX wieku. Nacisk położony zostanie na następujące zagadnienia, które w istotny sposób współtworzą pamięć kulturową Amerykanów: (1) dziedzictwo instytucji niewolnictwa i podziałów rasowych; (2) mitologia "dzikiego" pogranicza i "objawionego przeznaczenia"i; (3) mit "ziemi obiecanej", (4) dziedzictwo purytańskiej "etyki pracy" i amerykańska mitologia sukcesu, (5) postępowo-konserwatywna myśl społeczna, gospodarcza i polityczna i paradoksy rozwoju demokracji amerykańskiej, (6) "amerykanizacja" XX wieku. Poszczególne zagadnienia omawiane będą na tle korespondujących z nimi zjawisk zachodzących w Wielkiej Brytanii, Europie i na świecie.

Literatura:

1. Mary Jane Capozzili Ingui, American History 1877 to the Present (Barron's Educational Series, 1993)

2. Daniel Preston, 20th-century United States History (HarperPerennial 1992)

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku

K_W02 zna i rozumie terminologię językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz nauk o kulturze oraz nauk pokrewnych

K_W03 zna i rozumie metody analizy i interpretacji tekstów i wytworów kultury krajów angielskiego obszaru językowego, właściwe dla tradycji, teorii i szkół badawczych odpowiednich dyscyplin naukowych, oraz teorie wyjaśniające zależności między nimi

K_W05 zna i rozumie fundamentalne problemy współczesnej cywilizacji, ze szczególnym uwzględnieniem dylematów związanych z kulturami i społeczeństwami krajów angielskiego obszaru kulturowego

K_U01 potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku do argumentowania własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań oraz w celu realizowania praktycznych działań zawodowych, diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji zawodowych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych

K_U02 potrafi dokonać interpretacji różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej w ramach podejść uwzględniających najnowsze osiągnięcia z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku, celem określenia ich roli, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym oraz ich wykorzystania w pracy zawodowej

K_U03 potrafi przeprowadzić w języku angielskim krytyczną analizę tekstów, oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych

K_U07 potrafi konstruować rozbudowane wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i udziału w debacie, wyrażając w języku angielskim sądy i opinie w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, wykazując się przy tym niezależnością myślenia

K_K04 jest gotów docenić tradycję i dziedzictwo kulturowe krajów angielskiego obszaru językowego, wykazuje wrażliwość, tolerancję i szacunek wobec innych narodów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Bendrat
Prowadzący grup: Anna Bendrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Frelik
Prowadzący grup: Edyta Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Frelik
Prowadzący grup: Edyta Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0