Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infografika i wizualna prezentacja danych (BN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-IWPD-TCAK-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Infografika i wizualna prezentacja danych (BN)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Projekty studentów

Pełny opis:

Przedmiot Infografika i wizualna prezentacja danych koncentruje się na problematyce wykorzystania komunikacji wizualnej w przekazywaniu informacji. Współcześnie wykładniczy przyrost danych we wszystkich dziedzinach życia człowieka wymusza poszukiwanie efektywnych sposobów poruszania się w gąszczu gigadanych (ang.big data) i umiejętności szybkiego komunikowania ciągle zmieniających się treści. Dlatego też rola infografiki, czyli połączenia informacji z estetyczną i klarowną formą stanowi remedium na chaos informacyjny. Zajęcia łączą ze sobą aspekty teoretyczne, historyczne i praktyczne. Studenci na zajęciach zapoznają się z zasadami konstruowania skutecznych komunikatów wizualnych bazujących na infografice i nauczą się obsługi programów komputerowych do ich tworzenia.

Literatura:

Nancy Duarte, Slajd:ologia. Nauka sztuka tworzenia genialnych prezentacji, Gliwice 2011.

David Dabner, Sheena Calvert, Anoki Casey, Szkoła projektowania graficznego. Podręcznik dla projektantów, Warszawa 2012.

Mark Smiciklas, Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie, Gliwice 2012.

Von Glitschka, Grafika wektorowa szkolenie podstawowe, Gliwice 2012.

David Ariey, Logo designe love. Tworzenie genialnych logotypów, Gliwice 2015.

Jan Walkiewicz, Inkscape 0.45. Poradnik, Płock 2007

http://koza.if.uj.edu.pl/~marcin/inkscape.pdf

Krzysztof Cieślak, Inkscape. Zaawansowane funkcje programu, Gliwice 2013

Krzysztof Cieślak, Inkscape. Podstawowa obsługa programu, Gliwice 2013.

Efekty uczenia się:

K_W02

Ma wiedzę związaną ze współczesnymi zjawiskami artystycznymi dotyczącymi projektowania infografik i wizualizacji danych

K_W07

Ma podstawową wiedzę umożliwiającą krytyczną analizę infografik i wizualizaci danych w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczno kulturowych

K_W10

Posiada znajomość problematyki związanej z wykorzystaniem grafiki komputerowej w różnych dziedzinach współczesnej kultury ze szczególnym naciskiem na tworzenie infografik i kreowanie estetycznych wizualizacji danych

K_W16

Posiada wiedzę dotyczą metod pozyskiwania danych w Internecie oraz zasad i reguł wizualnej prezentacji danych ze szczególnym naciskiem na reguły typograficzne, kolorystyczne i kompozycyjne

K_U05

Posiada podstawowe umiejętności niezbędne do tworzenia infografik za pomocą grafiki wektorowej i rastrowej oraz potrafi wykorzystać to medium w działaniach społeczno-kulturowych

K_U15

Potrafi przekazywać wiedzę i informacje na temat kultury za pomocą prezentacji multimedialnych, wizualizacji danych i infografik zarówno statycznych jak i wykonanych w technice animacji filmowej

K_K02

Uczestniczy w życiu kulturalnym wykorzystując do tego celu Internet i otwarte aplikacje do kreowanie i popularyzowania infografik ze szczególnym naciskiem na infografiki o tematyce kulturowej

K_K03

Ma świadomość roli cyfrowych technologii do kreowania infografik tradycyjnych i animowanych w zachowaniu, archiwizowaniu, popularyzowaniu i udostępnianiu dziedzictwa kulturowego swojego regionu, Polski i Europy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)