Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-JNM-PNSKT-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język nowych mediów
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

- Konwersatorium - 30 h

- Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 5h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć - 10h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 15h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 15h


Łączna liczba godzin: 75h (3 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W3, U1-U3, K1-K3 - obecność, aktywność oraz uczestnictwo w dyskusjach i analizach realizowanych podczas zajęć, wykonanie miniprojektu.

Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentruje się wokół językowych aspektów nowych mediów funkcjonujących w polskim i niemieckim obszarze kulturowym. Wśród tematów podejmowanych podczas zajęć można wymienić przede wszystkim językowy i wizualny kształt komunikatów dystrybuowanych w nowych mediach, elementy dyskursu medialnego (uczestnicy, uwarunkowania itd.), zjawisko konwergencji mediów, zasady webwritingu i konstruowania komunikatów multimodalnych, istota netykiety i płaszczyzny oficjalności w mediach, literatura hipertekstowa i twitteratura. Zajęcia mają również wymiar praktyczny obejmujący opracowanie multimodalnego komunikatu o określonej tematyce.

Zajęcia realizowane są w dwóch blokach po 15h, w ramach których zostaną omówione wymienione zagadnień w odniesieniu do mediów polskich i niemieckich, co umożliwi studentom dostrzeżenie różnic dzielących oba dyskursy medialne.

Literatura:

Wybrane publikacje:

1. „Tekst (w) sieci”, t. 1: „Tekst – Język – Gatunki”, red. D. Ulicka, Warszawa 2009; t. 2: „Literatura – Społeczeństwo – Komunikacja”, red. A. Gumkowska, Warszawa 2009.

2. Bomba R., Radomski A., Solska E. (red.), „Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku”, Lublin 2016.

3. Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., "Przemoc w języku mediów", Lublin 2004.

4. Nowak P., Wójtowicz A. (red.), „e-Edytorstwo. Edytorstwo w świecie nowych mediów”, , Lublin 2013.

5. Starachowicz K., Knap J. (red.), „Typograficzne przestrzenie tekstu”, Kraków 2014.

6. Bilut-Homplewicz, Zofia/ Czachur, Waldemar/ Smykała, Marta (red.): Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Wrocław 2009

7. Wodak, Ruth/ Krzyżanowski, Michał: Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa 2011

8. Filiciak, Mirosław/ Ptaszek, Grzegorz (red.): Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka. Warszawa 2009

9. Małyska, Agata: Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym. Lublin 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student(ka) wymienia różnice między polskim i niemieckim dyskursem medialnym, uwzględniając specyfikę środowiska cyfrowego i szczegółowych zaleceń związanych z formułowaniem zróżnicowanych semiotycznie komunikatów K_W01, K_W02, K_W05

W2 student(ka) charakteryzuje zasady tworzenia komunikatów dystrybuowanych w nowych mediach z uwzględnieniem specyfiki obszaru językowego, norm netykiety, webwritingu i zaleceń językowych, edytorskich i typograficznych właściwych dla danego rodzaju wypowiedzi K_W01, K_W02, K_W05

W3 student(ka) charakteryzuje istotę dyskursu medialnego, zjawiska konwergencji mediów, specyfikę literatury hipertekstowej, multimodalności i typografii kinetycznej K_W01, K_W02, K_W05

Umiejętności:

U1 student(ka) analizuje różne przykłady komunikatów multimodalnych funkcjonujących w przestrzeni cyfrowej K_U01, K_U02

U2 student(ka) tworzy/projektuje komunikat multimodalny o określonej tematyce, uwzględniając normy netykiety, webwritingu i zaleceń językowych, edytorskich i typograficznych właściwych dla danego rodzaju wypowiedzi K_U01, K_U03, K_U04, K_U08,

U3 student(ka) rozpoznaje w konkretnych komunikatach określone zjawiska językowe i komunikacyjne, takie jak role interakcyjne, płaszczyzny oficjalności, sposoby wpływania na odbiorcę, gry językowe itd. K_U01, K_U02

Kompetencje społeczne:

K1 student(ka) odczuwa potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego, szczególnie w zakresie funkcjonowania w środowisku nowych mediów K_K01, K_K02

K2 student(ka) ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo K_K02, K_K03

K3 student(ka) potrafi rozwiązywać typowe sytuacje problemowe związane z funkcjonowaniem w nowych mediach K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Joanna Pędzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Joanna Pędzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0