Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-KK-KUL-1S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja kulturowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Wykład : 15h

Konwersatorium / ćwiczenia: 30h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 15h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 15h

Studiowanie literatury przedmiotu: 5h

Pisanie prac: 8h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Egzamin – W01, W02, U01

Praca zaliczeniowa – W02, U01

Aktywność – K01Pełny opis:

Wykład przybliża podstawowe pojęcia i nurty badawcze dotyczące komunikacji kulturowej.

Konwersatorium ma za zadanie przygotowanie studenta do samodzielnej analizy wybranego tekstu kultury wg metodologii szkoły tartusko-moskiewskiej. Na zajęciach konwersatoryjnych student w grupach analizuje przykładowe teksty kultury (filmy fabularne i animowane, bajki itp.) z wykorzystaniem terminologii i narzędzi podanych na wykładzie.

Literatura:

D. Glondys, M. Bednarczyk, Komunikacja międzykulturowa albo lepiej nie wychodź z domu, Kraków 2020.

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Astrum 2008.

Nauka o komunikowaniu. Podstawowe orientacje teoretyczne, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 2001.

M. Filipiak, Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003.

T. Goban-Klass, Rwący nurt mediów, 2020; Teoria komunikowania masowego, 2021 i inne.

J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999 i n.

S. Reynolds, D. Valentina, Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 2009.

J. Mikułowski Pomorski, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków 1999.

Efekty uczenia się:

W01 - student ma podstawową wiedzę dotyczącą komunikacji kulturowej i międzykulturowej, pojęć i teorii dotyczących tej dziedziny. - K_W16

W02 - student zna i rozumie podstawowe pojęcia i teorie dotyczące szczegółowego obszaru badań określanego jako komunikacja kulturowa - K_W17

U01 - student potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w zakresie komunikacji kulturowej - K_U07

K01 - student dostrzega relacje między światem człowieka i światem kultury - K_K08

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wójcicka
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska, Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0