Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-L-TCAK-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logika
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

wykład - 15 godz.

konsultacje - 2 godz.

Godziny niekontaktowe:

przygotowanie do zajęć - 30 godz.

przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

studiowanie literatury przedmiotu - 23 godz.


Razem: 90 h = 3 pkt ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

K_W01 , K_W02 - zaliczenie pisemne.

K_U02, K_K02 - bieżące przygotowanie do zajęć, udział w dyskusji.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie fundamentalnych pojęć i zadań logiki. Studenci zostaną zapoznani także z historią logiki i jej głównymi przedstawicielami, a także z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi: pojęcia znaku, języka jako systemy znaków, nazw, definicji, zdań, zasad poprawnego posługiwania się językiem, regułami definiowania, rozumowania i wnioskowania, sylogistyki oraz elementami klasycznego rachunku zdań. Teoria ta ma przyczynić się do podnoszenia ich kompetencje w zakresie logicznego myślenia, mówienia i redagowania wypowiedzi pisemnych (np. prac zaliczeniowych), a zwłaszcza prowadzenia badań naukowych i związanych z nimi czynności badawczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Trzęsicki Kazimierz, Logika. Nauka i sztuka, Białystok 1996. http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=17188

Literatura uzupełniająca (do wyboru):

Grzegorczyk Andrzej, Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań, Warszawa 2010.

Hołówka Teresa, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005.

Jonkisz Adam, Logika ogólna, Bielsko-Biała 2003.

Skarbek Władysław W., Logika dla humanistów, Piotrków Trybunalski 2004.

Tuziak Roman, Logika dla początkujących, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Kierunkowe efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01 – student zna i rozumie w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową nauk o kulturze, szczególnie w aspekcie kultury cyfrowej; główne kategorie pojęciowe, metody i teorie badań współczesnej kultury u społeczeństwa i złożone zależności w obrębie wiedzy o kulturze cyfrowej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. P6U_W

K_W02 – student zna i rozumie kategorie badawcze, metody selekcji i oceny informacji oraz metody analizy i interpretacji danych wykorzystywanych na gruncie badań społecznych, kulturowych oraz w netografii i nowej nauce sieci. P6U_W

Umiejętności:

K_U02 – student potrafi samodzielnie dobierać i stosować metody i narzędzia współczesnej filozofii, socjologii i badań kulturowych oraz wykorzystywać je do komunikacji z otoczeniem z użyciem terminologii specjalistycznej i uzasadniania swojego stanowiska oraz do działań z zakresu animacji kultury opartej o nowe media, stosowanie ICT i inne technologie cyfrowe; potrafi wskazać zależności w obrębie tych systemów wiedzy – P6U_U

Kompetencje społeczne:

K_K02 – student jest gotów do rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności (w tym z zakresu technologii cyfrowych) – P6U_K

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Torczyńska
Prowadzący grup: Monika Torczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Rybińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Krzysztof Rojek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0