Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-LJN-GER-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka nowożytnego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.jezyki.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Poziom językowy B1/B2

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (praca z udziałem nauczyciela akademickiego):

- realizowane w formie zajęć dydaktycznych: 30


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

- przygotowanie się studenta do zajęć:15

- studiowanie literatury przedmiotu: 15

- utrwalanie treści gramatyczno-leksykalnych w zakresie j. ogólnego i specjalistycznego: 20

- samodzielnie doskonalenie umiejętności językowych (czytanie, słuchanie): 20

- przygotowanie się studenta do testów i egzaminu: 25

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

semestralne testy leksykalno-gramatyczne, testy

z czytania na zrozumienie, wypowiedzi ustne, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach, sprawdzian zaliczeniowy

Literatura:

1.Ch.Latham-Koenig, C. Oxenden, "English File"-upper-intermediate, Oxford University Press, Oxford, 2010.

2. Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition

Efekty uczenia się:

- K_U03 -porozumiewa się w drugim języku obcym (angielskim, norweskim lub szwedzkim) na poziomie biegłości nie niższym niż A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

- K_K13 -pracuje w zespole, realizując zadania nakreślone przez prowadzącego zajęcia

- K_K09 - ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy

- K_K03 -rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Chomiuk
Prowadzący grup: Ireneusz Chomiuk, Anna Krajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krajka, Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz, Magdalena Stafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz, Magdalena Stafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)