Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-LJN-GER-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka nowożytnego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.jezyki.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość języka na poziomie B1/B1+ według standardów ESOKJ

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe ( z udziałem nauczyciela akademickiego ): 30 godz. na sem. - KW stacjonarnie


Godziny niekontaktowe: ( praca własna studenta ): 30 godz na sem.


-przygotowanie do zajęć


-przygotowanie do testów/ zaliczeń ustnychLiczba punktów ECTS dla 30 godzin kontaktowych - 1


Liczba punktów ECTS dla 30 godzin niekontaktowych - 1


Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu – 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- ustne/pisemne zaliczenia śródsemestralnych partii materiału

Pełny opis:

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studenta i doskonalenie jego umiejętności językowych na poziomie średniozaawansowanym. W trakcie zajęć studenci doskonalą sprawności językowe ( czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu, wypowiedzi ustne i pisemne ) oraz utrwalają i poszerzają wiadomości z zakresu gramatyki i słownictwa.

Po zakończeniu lektoratu studenci osiągają poziom B2, zgodnie ze standardami ESOKJ.

Literatura:

język angielski:

C. Lathan-Koening, C. Oxenden, English File Upper-Intermediate, Fourth Edition, Student's Book, Oxford University Press

C. Lathan-Koening, C. Oxenden, English File Upper-Intermediate, Fourth Edition, Workbook, Oxford University Press

Efekty uczenia się:

- K_U03 -porozumiewa się w drugim języku obcym (angielskim, norweskim lub szwedzkim) na poziomie biegłości nie niższym niż A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

- K_K13 -pracuje w zespole, realizując zadania nakreślone przez prowadzącego zajęcia

- K_K09 - ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy

- K_K03 -rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz, Magdalena Stafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz, Magdalena Stafińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-06
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)