Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-LJO-GER-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego nowożytnego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.jezyki.umcs.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Test poziomujący przeprowadzony w celu poznania poziomu znajomości języka

przez studentów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np.

konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć

dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w

semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin

w semestrze): 8,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w

semestrze): 5,0

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXII-39.6/12 z dnia 25 kwietnia 2012r. tj. od cyklu kształcenia 2012/ 2013:

ocena bieżąca, kolokwia, testy śródsemestralne (W1, W2, U1-U4, K1)

egzamin pisemny (W1, W2, U1,U2)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia zatwierdzonych na podstawie Uchwały Senatu UMCS Nr XXIV-27.18/19 z dnia 29 maja 2019r. tj. od cyklu kształcenia 2019/2020:

ocena bieżąca, kolokwia, testy śródsemestralne (W1, W2, U1-U4, K1, K2)

egzamin pisemny (W1, W2, U1,U2)


Literatura:

1.Ch.Latham-Koenig, C. Oxenden, "English File"-upper-intermediate, Oxford University Press, Oxford, 2010.

2. Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition

Efekty uczenia się:

pracuje w zespole, realizując zadania nakreślone przez prowadzącego zajęcia

ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego

ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego

wykorzystania na rynku pracy

rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krajka, Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krajka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)