Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat języka obcego nowożytnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-LJO-GER-2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat języka obcego nowożytnego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.umcs.pl/pl/cnc.htm
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np.

konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 8,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np.

konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2,0

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30,0

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 8,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 5,0

Pełny opis:

Moduł języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego jest przeznaczony dla studentów na poziomie średnio-zaawansowanym.

Ma na celu doskonalenie i poszerzanie sprawności językowych studenta w zakresie: wypowiedzi ustnej (opis wydarzeń i zjawisk,

wyrażanie opinii, komunikatywność w obrębie tematyki związanej z zainteresowaniami , życiem codziennym, uczuciami, doświadczeniami,

planami zawodowymi oraz dyskusje na tematy ogólne i specjalistyczne), zrozumienia tekstu czytanego (teksty ogólne oraz pedagogiczne),

rozumienia i interpretowania wypowiedzi ustnych oraz wypowiadania się na tematy ogólne i specjalistyczne w ramach różnych form

komunikacji pisemnej. Jednocześnie lektorat utrwali i rozszerzy wiadomości z zakresu gramatyki i leksyki języka angielskiego oraz

rozwinie znajomość wybranych aspektów języka specjalistycznego. Po zakończeniu kursu student osiągnie poziom B2 wg standardów

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Literatura:

1. C. Oxenden, Ch.Latham-Koenig "New English File"-upper-intermediate, Third edition, Oxford University Press, Oxford, 2014.

2. Longman Dictionary of Contemporary English, New Edition

Efekty uczenia się:

K_U03. Student porozumiewa się w drugim języku obcym (angielskim lub szwedzkim) na poziomie biegłości nie niższym niż A2

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. H1P_U11, H1P_U14

K_K13, K_U23. Student pracuje w zespole, realizując zadania nakreślone przez prowadzącego zajęcia. H1P_K02, H1P_U04

K_K01, K_K09. Student ma przekonanie, że zdobyte umiejętności przygotowują do ich właściwego wykorzystania na rynku pracy.

H1P_K01, H1P_K02, H1P_K06

K_K02. Student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy. H1P_K01

K_U25. Student posiada prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy. H1P_U06

K_K03. Student wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań

zawodowych. H1P_K02

K_K04. Student wykazuje aktywność w samodzielnym podejmowaniu działań profesjonalnych w wybranych dyscyplinach, związanych ze

studiowanym drugim językiem obcym. H1P_K02, H1P_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Krajka, Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)