Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media w Polsce i w Niemczech

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-MPN-PNSKT-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media w Polsce i w Niemczech
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

- Konwersatorium - 30 h

- Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 5h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć - 10h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 20h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 15h


Łączna liczba godzin: 75h (3 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium, udział w debacie, prezentacja/projekt - W01, U01, U02

Aktywność na zajęciach- K01, K02

Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień związanych z systemem i specyfiką mediów w Polsce i w Niemczech. Podczas zajęć omawiane będą m.in. typologie, funkcje i rola mediów, etyka mediów, pluralizm i koncentracja, z uwzględnieniem problematyki prawa prasowego i marketingu w mediach. Scharakteryzowane zostanie również zjawisko transformacji wywołanej rewolucją cyfrową.

Zajęcia realizowane są w dwóch blokach po 15h, w ramach których zostaną omówione wymienione zagadnień w odniesieniu do mediów polskich i niemieckich, co umożliwi studentom dostrzeżenie różnic dzielących oba systemy medialne.

Literatura:

Część dot. Niemiec

Niemieckie serwisy informacyjne

Aktualne audycje radiowe i telewizyjne

Bęza, S.: "Eine kleine Landeskunde der deutschsprachigen Länder"

Jäger, S. "Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung"

Schmalenberger, D. "Welche Medien kenne und nutze ich"

Część dot. Polski.

Literatura podstawowa:

1. T. Goban-Klas, "Media i komunikowanie masowe", Warszawa 2004.

2. J. Fiske, "Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem", Wrocław 1999.

3. M. Lisowska-Magdziarz, "Media powszednie", Kraków 2009.

4. "Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku", red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

5. J. Pleszczyński, "Etyka dziennikarska i dziennikarstwa", Warszawa 2015.

6. T. Mielczarek, "Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989−2006", Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - Student ma podstawową wiedzę o budowie i funkcjach systemu kultury i mediów: K_W09

Umiejętności:

U01 - student posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym: K_U05

Kompetencje społeczne:

K01 - rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego: K_K02

K02 - potrafi współdziałać i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role: K_K13

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz, Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-40af4beac (2024-06-11)