Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niemiecki język branżowy P

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-NJB-GER-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Niemiecki język branżowy P
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

▪ Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:


- konwersatorium: 30 h


- konsultacje indywidualne: 2 h


▪ Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):


- przygotowanie do zajęć: 10 h


- przygotowanie do zaliczeń i egzaminu: 5 h


- studiowanie literatury przedmiotu: 3 h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- jezykowe ćwiczenia praktyczne


- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)


- śródsemestralne pisemne testy kontrolne


- egzamin pisemny po 3 i 5 semestrzePełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane są najważniejsze zagadnienia z zakresu terminologii specjalistycznej w odniesieniu do takich dziedzin jak nauki ścisłe, technika i ekonomia. Nacisk położony jest na praktyczną analizę występującego w tych dziedzinach słownictwa specjalistycznego, ale eksponowane są również inne zjawiska językowe (m.in. morfologiczne, składniowe) charakterystyczne dla tekstów z omawianych dziedzin.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom wymienionych aspektów językowych z wybranych dziedzin specjalistycznych, tak aby mogli wiedzę tę i umiejętności wykorzystać w późniejszej aktywności zawodowej, związanej z fachową terminologią w języku niemieckim.

Literatura:

▪ Arntz, R./Picht, H./Mayer, F.: Einführung in die Terminologiearbeit. Hildesheim 2004

▪ Buhlmann, R./Fearns, A.: Handbuch des Fachsprachenunterrichts. Unter

besonderer Berücksichtigung naturwissenschaftlich-technischer Fachsprachen. Tübingen 2000

▪ Eisenreich, H. i.in. (red.): Deutsch für Techniker. Ein Lese- und Ubungsbuch fur Auslander. Leipzig 1980

▪ Fleischer, W./Barz, I.: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache unter Mitarbeit von M.Schröder. Tübingen 1992

▪ Kielar, B./Grucza, S. (red): Języki specjalistyczne 3. Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych. Warszawa 2003

▪ Roelcke, T.: Fachsprachen. Neuburg 1999

▪ Schippan, Th.: Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen 2002

▪ materiały własne prowadzącego

Efekty uczenia się:

W1: zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe z zakresu językoznawstwa: K_W01

W2: zna i rozumie w stopniu zaawansowanym terminologię z zakresu językoznawstwa: K_W02

W3: zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwych dla tradycji, teorii i szkół badawczych z zakresu językoznawstwa oraz metody i teorie wyjaśniające zależności między nimi, mające zastosowanie do tekstów użytkowych i naukowych: K_W03

W4: ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w działalności zawodowej, typowej dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów na kierunku germanistyka, niezbędną do kompleksowej realizacji działań zawodowych, w tym do samodzielnego diagnozowania, analizowania i interpretowania zdarzeń związanych z realizacją tych zadań, oceny metod i procedur realizacji tych zadań: K_W04

W5: zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego: K_W08

U1: potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu językoznawstwa do argumentowania w języku niemieckim własnych poglądów lub poglądów innych autorów, do formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań, diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji zawodowych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych: K_U01

U2: potrafi przeprowadzić w języku niemieckim analizę i interpretację różnych rodzajów tekstów i wytworów kultury materialnej, stosując oryginalne podejścia i nowe osiągnięcia w badaniach językoznawczych: K_U02

U3: potrafi przetwarzać teksty niemieckojęzyczne wyszukując, analizując, oceniając, selekcjonując i prawidłowo użytkując informacje pozyskane przy pomocy nowoczesnych technik informacyjnych: K_U03

U4: potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki, metody pracy i nowoczesne technologie, w tym technologie informatyczne, w celu projektowania i efektywnego realizowania działań zawodowych, typowych dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów na kierunku germanistyka: K_U04

U5: potrafi porozumiewać się w języku niemieckim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz w drugim języku obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (w przypadku kształcenia nauczycieli języka niemieckiego) lub na poziomie biegłości co najmniej A2 (w przypadku wyboru przez studenta specjalności nienauczycielskiej): K_U05

U6: potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii w języku niemieckim, właściwej dla językoznawstwa: K_U06

U7: potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności związane z działalnością zawodową, typową dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów na kierunku germanistyka, korzystając z różnych źródeł w języku polskim i niemieckim oraz nowoczesnych technologii: K_U10

K1: jest gotów do krytycznej oceny własnych kompetencji, doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań zawodowych, typowych dla kwalifikacji odpowiadających programowi studiów na kierunku germanistyka: K_K01

K2: jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów: K_K02

K3: jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w sposób zgodny z etyką i tradycjami wykonywanego zawodu: K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Miłosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)