Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie wymowy angielskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-NWA-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauczanie wymowy angielskiej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontakowe:

konwersatorium 30h

liczba punktów ECTS: 1


Godziny niekontaktowe:

- przygotowywanie się do zajęć i odrabianie pracy domowej: 30h

- przygotowywanie się do zaliczenia: 15h

- studiowanie literatury przedmiotu: 15h

łączna liczba samodzielnej pracy studenta: 60

liczba punktów ECTS: 2


Łącznie liczba godzin: 90

Liczba punktów ECTS: 3

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

- zaliczenie na ocenę (uzyskanie 60% punktów na teście) U1, W2

Pełny opis:

Kurs koncentruje się na zagadnieniu nauczania wymowy angielskiej (fonodydaktyce) nierodzimych użytkowników tego języka. Celem kursu jest uwrażliwienie studentów na istotność nauczania wymowy i wskazanie problemów, w wyniku których jest ona często zaniedbywana w procesie dydaktycznym. Dodatkowo w trakcie kursu studenci poznają główne trendy i podejścia do nauczania wymowy. Omówione zostaną kwestie nauczania wymowy w odniesieniu do ucznia, nauczyciela i kontekstu dydaktycznego. Celem kursu jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej studentów z zakresu metodologii nauczania wymowy oraz wyposażenie ich w praktyczne narzędzia niezbędne do nauczania wymowy w kreatywny i jak najbardziej efektywny sposób.

Literatura:

1. Celce-Murcia, M., Brinton, D.M., and Goodwin, J. (1996) “Teaching Pronunciation: a Reference for Teachers of English to Speakers of Other Languages.” Cambridge

2. Kelly, G. (2000). “How to Teach Pronunciation.” Longman

3. Sobkowiak, W. (1996). “English Phonetics for Poles.” Bene Nati

4. Szpyra-Kozłowska, J. (2015) "Pronunciation in EFL Instruction: a Research-Based Approach." Multilingual Matters

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - posiada uporządkowaną elementarną wiedzę z zakresu fonodydaktyki języka angielskiego: K_W01

W02 - rozumie specyfikę przedmiotową i metodologiczną problematyki językoznawstwa w zakresie fonetyki: K_W02

W03 - zna podstawową anglojęzyczną terminologię stosowaną do analizy i opisu artykulacji dźwięków mowy: K_W03

Umiejętności:

U01 - potrafi zdobywać wiedzę z zakresu fonetyki i nauczania wymowy poprzez wyszukiwanie, analizowanie, wartościowanie, i kategoryzowanie informacji z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych i elektronicznych, w tym także przy użyciu różnych technologii informacyjnych: K_U01

U02 - potrafi w pracy zawodowej samodzielnie planować i realizować typowe zadania wymagające opisu i analizy w stopniu podstawowym zagadnień językoznawczych w zakresie fonetyki i nauczania wymowy: K_U03

Kompetencje społeczne:

K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)