Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-OWI-LS.T-1s.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

Wykład - 15h

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 1h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 1h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 8h

Studiowanie literatury przedmiotu - 5h


Łączna liczba godzin: 30h (1 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W2, U1, K1-K2 - zaliczenie semestralne


Pełny opis:

Problematyka zajęć koncentruje się wokół przepisów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej, a w szczególności dotyczy przedmiotu i podmiotu prawa autorskiego, ochrony majątkowych i osobistych praw autorskich, dozwolonego użytku chronionych utworów. Uwzględnione zostają też wybrane kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków. Zagadnienia omawiane są w oparciu o obowiązujące przepisy wyłożone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Literatura:

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 14 lutego 1994 r., Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 [tekst jednolity - Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.].

2. Barta J., Markiewicz R., "Prawo autorskie", Warszawa 2010.

3. Barta J. [et al.], "Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz", Kraków 2005.

4. Borkowski M., "Prawo własności intelektualnej. Zarys problematyki", Gdańsk 2013.

5. Golat R., "Prawo autorskie i prawa pokrewne", Warszawa 2016.

6. Późniak-Niedzielska M., Szczotka J., Mozgawa M., "Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu", Lublin 2007.

7. Tabasz W., Podel E., Strojny J., "Prawo własności intelektualnej", Rzeszów 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 – student(ka) zna źródła oraz przepisy polskiego prawa związane z ochroną własności intelektualnej

W2 – student(ka) omawia regulacje prawne dotyczące utworów, ochrony praw autorskich osobistych i majątkowych, dozwolonego użytku chronionych utworów, a także wybrane kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków

Umiejętności:

U1 – student(ka) potrafi zanalizować i rozwiązać określoną sytuację prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego

Kompetencje społeczne

K1 – student(ka) dokonuje samooceny własnych kompetencji i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego

K2 – student(ka) ma świadomość konieczności przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz zasad etyki zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0