Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka śródroczna przedmiotowo-metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PŚPM-FP-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka śródroczna przedmiotowo-metodyczna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Śródroczne praktyki przedmiotowo-metodyczne są integralną częścią procesu kształcenia studentów zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych niezbędnych do samodzielnej pracy w szkole jako nauczyciele/-ki języka polskiego. Stanowią one praktyczną realizację treści. Odbywają się równolegle z kształceniem teoretycznym, zgodnym z kierunkiem studiów i wybraną specjalnością.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

15 h – śródroczna praktyka przedmiotowo-metodyczna.

3 h – konsultacje.

12 h – praca indywidualna: przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury przedmiotu.


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Konsultacje.

Analiza dokumentacyjna (dziennik praktyk, karta oceny opiekuna w szkole; konspekty lekcji, karty obserwacji lekcji oraz inne materiały oprac. przez studenta/kę w ramach realizowanej praktyki).

Indywidualne zaliczenie praktyki.


Pełny opis:

Głównym celem śródrocznej praktyki metodycznej z języka polskiego jest umożliwienie studentom zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego (zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli). W ramach realizowanej praktyki – w myśl założeń programu praktyk – wiedza nabywana w toku studiów kierunkowych powinna znajdować zastosowanie w praktyce edukacyjnej.

Literatura:

Seria Wyd. UMCS: Nowoczesność i tradycja w edukacji polonistycznej (wybrane pozycje): Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim, red. B.Myrdzik, Lublin 2000; Edukacja polonistyczna. Metamorfozy kontekstów i metod, red. M. Karwatowska, L.Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2017; Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M.Latoch-Zielińska, Lublin 2017; Kultura popularna w szkole, pod red. B. Myrdzik, M. Latoch-Zielińskiej, Lublin 2006; Czytanie tekstów kultury. Metodologia – Badania- Metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007; Teksty kultury w szkole, red. B. Myrdzik, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2008; Szkice o dojrzałości, kulturze i szkole, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Wyd. UMCS, Lublin 2016; (Nowe) media. Implikacje kulturowe, językowe i edukacyjne, red. B. Jarosz, M. Karwatowska, Wyd. UMCS, Lublin 2015.

Seria wyd. Universitas: Edukacja nauczycielska polonisty (wybrane pozycje): Polonista w szkole, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004.

B. Chrząstowska, O sztuce edukacji. Szkice z metodyki, pod red. B. Chrząstowskiej, Warszawa 1995.

Niezbędnik dla Studenta/Studentki na praktyce oraz inne materiały zamieszczone na stronach Wirtualnego Campusu WH UMCShttps://kampus.umcs.pl/course/index.php?categoryid=1016 od roku akademickiego 2019/2020.

Efekty uczenia się:

Student/-ka:

W01 zna główne cele, zadania, treści, funkcje, konteksty i założenia teoretyczno-metodologiczne dydaktyki języka polskiego w szkole. K_W01, A3.W1., A3.W2., A3.W3., D.1/E.1.W2.

U02 stosuje w praktyce dydaktycznej wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą i psychopedagogiczną. K_U02, A3.U1., A3.U2, D.1/E.1.U7., D.1/E.1.U8

K03 dokonuje samooceny własnych kompetencji i rozumie potrzebę ciągłego uczenia się w obszarze treści zgodnych z kierunkiem studiów i specjalnością. K_K05, D.1/E.1.K1.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Tymiakin
Prowadzący grup: Leszek Tymiakin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Tymiakin
Prowadzący grup: Leszek Tymiakin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0