Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa i transkrypcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PNJA4-A.N-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa i transkrypcja
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca zrozumienie przekazywanych treści.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

• Godziny kontaktowe

konwersatorium: 30 h

łączna liczba punktów ECTS: 1

Godziny niekontaktowe

• Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych: 15h

• Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów:15h

łączna liczba godzin pracy własnej studenta: 30


Łącznie godzin: 60

Liczba punktów ECTS: 2

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Obecność na zajęciach. Dopuszczalna nieusprawiedliwiona nieobecność na jednym dwugodzinnym spotkaniu konwersatoryjnym. Brak nieobecności i wyróżniająca się aktywność na zajęciach powodują podniesienie pozytywnej oceny końcowej.

2. aktywny udział w zajęciach

3. Pozytywne oceny ze wszystkich zadań.

4. Pozytywne ocene z trzech sprawdzianów

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest przełożenie na umiejętności praktyczne wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach z fonetyki, ze szczególną uwagą poświęconą na eliminację interferencji jęz .polskiego na wymowę angielską. W efekcie dążymy do i opanowania najważniejszych cech wymowy jęz. angielskiego.

Do realizacji tych celów proponuje się następujące działy tematyczne:

1. Wstęp - istotność poprawnej wymowy, pojęcie akcentu, Received Pronunciation.

2. Przeglądowe porównanie inwentarza głosek angielskich i polskich.

3. Praca nad biernym i czynnym opanowaniem transkrypcji fonetycznej - transkrypcja na klawiaturze komputera, znajomość symboli, pisanie ze słuchu, transkrypcja tekstów pisanych.

4. Główne zagadnienia związane z artykulacją spółgłosek. angielskich. Szczegóły skoordynowane z kolejnością zagadnień na zajęciach z fonetyki.

Literatura:

Wells, J. C. (1995) Longman Pronouncing Dictionary

Szpyra-Kozłowska, J i Sobkowiak, W. (2011) Workbook in English Phonetics. Lublin:UMSCS

Porzuczek, A., A. Rojczyk and J. Arabski. (2013) Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Sobkowiak, W. (2004). W. English Phonetics for Poles. Poznań: Wydawnictwo poznańskie.

Efekty uczenia się:

1. Studenci znają transkrypcję fonetyczną i potrafią czynnie i biernie wykorzystywać ją do ciągłej pracy nad nauczeniem się wymowy angielskiej.

2. Studenci potrafią poprawnie wymówić większość spółgłosek jęz. angielskiego

3. Studenci potrafią poprawnie wymówić spółgłoski angielskiego w słowach i zdaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryła-Cruz
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Wiktor Gonet, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryła-Cruz
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Klaudia Gajewska, Kateryna Laidler, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Klaudia Gajewska, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)