Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa i transkrypcja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PNJA4-A.N-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego - wymowa i transkrypcja
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

1. Znajomość języka angielskiego.

2. Brak patologii zmysłu słuchu.

3. Brak większych ubytków w zębach.

4. Umiejętność zdobywania wiedzy poprzez robiewnie notatek na zajęciach i czerpanie z literatury przedmiotu.

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

1. Obecność na zajęciach. Opuszczenie więcej niż jednych dwugodzinnych zajęć bez usprawiedliwienia dyskwalifikuje studenta.

2. Czynny udział w zajęciach. Prowadzący notuje szczególnie dobre wypowiedzi oraz nieprzygotowania do zajęć, przyznając, odpowiednio, +1 i -1 punkt. Warunkiem zaliczenia semestru i dopuszczenia do egzaminu jest zdobycie pozytywnej wartości punktowej. Zdobycie każdych 5 punktów premiowane jest podwyższeniem oceny końcowej o 0,5 stopnia.

3. Otrzymanie pozytywnych ocen z trzech testów głównych i ewentualnie kilku kartkówek. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma szanse jej poprawy przy końcu semestru.

Pełny opis:

Konwersatorium "Wymowa i transkrypcja" jest skorelowane z wykładem i konwersatorium z fonetyki. Celem zajęć jest przyswojenie przez studentów zapisu fonetycznego oraz, pod okiem specjalisty-fonetyka, zdobycie nawyków artykulacyjnych charakterystycznych dla jęz. angielskiego oraz eliminacja wybranych elementów interferencji fonetycznej języka polskiego. Oprócz ćwiczenia wymowy głosek angielskich, które nie mają bliskich odpowiedników w języku polskim, studenci nabywają umiejętność wielowymiarowej modyfikacji pozostałych polskich głosek oraz zdobywają sprawność w praktycznym zastosowaniu ogólnych prawideł rządzących wymowa angielską.

Literatura:

1. Wells, J. C. Longman Pronunciiation Dictionary, 1990. Longman.

2. Szpyra-Kozłowska, J i W. Sobkowiak. (2005). Workbook in English Phonetics for Polish Students of English.

3. Longman Interactive English Dictionary – wybrane materiały wideo

Gonet, W. 1981. “’Legato speech’, or the psychology of teaching phonetic fluency”. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne, str. 310-317

4. Gonet, W. 1981. “’Legato speech’, or the psychology of teaching phonetic fluency”. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne, str. 310-317

oraz inne materiały, które będa udostępnione przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

1. Umiejętność rozpoznawania i wymowy angielskich głosek oraz ich ważniejszych wariantów.

2. Znajomość systemu fonetycznego języka polskiego i angielskiego. Umiejętność dokonywania porównania obu systemów.

3. Znajomość reguł interferencji języka polskiego na angielski oraz wiedz, jak ją eliminować.

4. Umiejętność interpretacji dłuższych fragmentów tekstów w celu ułatwienia ich percepcji i rozumienia przez słuchaczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Bryła-Cruz
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Wiktor Gonet, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Klaudia Gajewska, Kateryna Laidler, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kateryna Laidler, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz, Kateryna Laidler, Marek Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)