Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka niemieckiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PNJN-GER-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka niemieckiego
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 0.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny z udziałem nauczyciela 30

Praca indywidualna studenta 30

Przygotowanie do egzaminu 30

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

ćw. receptywno-dyskursywne:

pisemne testy kontrolne

ocena ciągła (bieżące przygotowanie się do zajęć)

aktywność


ćw. kompozycyjne:

kontrola śródsemestralna osiągnięć

tworzenie tekstów

ocena protokołów błędów i korekty


ćw. gramatyczne:

obecność na zajęciach

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

śródsemestralne pisemne testy kontrolne

Pełny opis:

PNJN obejmuje następujące zajęcia: ćwiczenia receptywno-dyskursywne, ćwiczenia gramatyczne oraz ćwiczenia kompozycyjne.

Ćwiczenia dyskursywno-receptywne mają za zadanie rozwijać umiejętność komunikacji ustnej i pisemnej studenta na poziomie B1/B2. Realizowany zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia: ojczyzna - obczyzna, interkulturowość i migracja, zdrowe żywienie, stereotypy narodowe (Niemcy, Polacy), rodzina - przemiany społeczne i obyczajowe. Na zajęciach ćwiczona jest umiejętność wypowiadania się na dany temat, prezentowania własnej opinii, prowadzenia dyskusji oraz recepcji tekstów (w tym rozumienie ze słuchu). Poza umiejętnościami praktycznymi student poznaje realia językowe i kulturowe krajów niemieckojęzycznych oraz rozwija kompetencję interkulturową.

Ćwiczenia kompozycyjne są ćwiczeniami praktycznymi, w ramach których studenci piszą zarówno teksty użytkowe (np. podanie o pracę) jak i streszczenia i komentarze na podstawie tekstów ze słuchu (przede wszystkim baśnie) i filmów krótkometrażowych. Ćwiczenia mają za zadanie rozwijanie kompetencji komunikacji pisemnej na poziomie B1/B2 oraz zapoznanie studentów z pisaniem pracy naukowej poprzez tworzenie streszczenia z komentarzem. Poza kluczową produkcją tekstu ćwiczenia służą również rozwijaniu kompetencji rozumienia ze słuchu, praktycznej kompetencji gramatycznej, zdolności autokorekty i poszerzaniu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.

Ćwiczenia gramatyczne obejmują naukę o zdaniu ze szczególnym uwzględnieniem stylu werbalnego i nominalnego.

W ramach zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Zdania okolicznikowe celu

2. Zdania okolicznikowe czasu

3. Zdania okolicznikowe przyczyny

4. Zdania skutkowe

5. Zdania okolicznikowe przyzwolenia

6. Zdania warunkowe

7. Zdania okolicznikowe sposobu

8. Zdania porównawcze

9. Zdania ze spójnikami wieloczłonowymi

10. Szyk wyrazów w zdaniu

Literatura:

Eva-Maria Willkop u. a.: Auf neuen Wegen, Hueber Verlag

Aspekte Mittelstufe Deutsch 2, Klett-Langentscheidt

źródła internetowe: portal Deutsche Welle, Goethe-Institut

Kurz und Gut macht Schule (Kurzfilmsammlung des Goethe-Instituts)

Grimms Märchen

Grammatik mit Sinn und (Un-)Verstand, Klett

Begegnungen B1, Schubert

Dreyer, H.; Schmitt, R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Ismaning 2009.

Hall, K.; Scheiner, B.: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache. Ismaning 2001.

Rug, W.; Tomaszewski, A.: Grammatik mit Sinn Und Verstand. München 1993.

Zielinski, W-D.: ABC der deutschen Nebensätze. Ismaning 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 - student ma uporządkowaną wiedzę ogólną o systemie języka niemieckiego i składniowym poziomie jego organizacji: K_W02

Umiejętności:

U01 - student krytycznie obserwuje rzeczywistość, analizuje wydarzenia z różnych punktów widzenia: K_U19, K_U20

U02 - student konstruuje dłuższe wypowiedzi ustne w formie indywidualnej prezentacji i/lub udziału w dyskusji w języku niemieckim oraz języku polskim, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, także różnych źródeł: K_U09

U03 - student posiada umiejętność produkcji i percepcji tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie w języku pisanym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, także różnych źródeł: K_U10

U04 - student argumentuje z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje wnioski: K_U08

Kompetencje społeczne:

K01 - student pracuje w zespole, realizując zadania nakreślone przez prowadzącego zajęcia: K_K13

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marion Koppitz, Anna Pastuszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bobowski-Tosiek
Prowadzący grup: Aleksandra Bobowski-Tosiek, Marion Koppitz, Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Bobowski-Tosiek, Karolina Miłosz
Prowadzący grup: Aleksandra Bobowski-Tosiek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)