Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki zawodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PRAK-ETR-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyki zawodowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Praktyki wynikające z programu studiów, realizowane między trzecim a szóstym semestrem.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta) - realizacja praktyk zawodowych w wymiarze 60h (2 ECTS).

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Weryfikacja pracy wykonywanych przez studenta dziennika praktyk (System Obsługi Praktyk), konsultacje z praktykodawcą oraz uwzględnienie zaświadczenia wystawionego na zakończenie praktyk.

W Systemie Obsługi Praktyk powinny zostać zamieszczone skany podpisanych przez praktykodawcę dokumentów: (a) deklaracji oraz (b) zaświadczenia, (c) przykładowych prac wykonywanych w ramach praktyk.

Pełny opis:

Praktyki na kierunku „E-edytorstwo i techniki redakcyjne” realizowane są w instytucjach związanych z branżą wydawniczą, edytorską i e-edytorską. Celem praktyk jest zapoznanie się studentów ze specyfiką pracy tych instytucji, sposobem ich funkcjonowania oraz poznanie ich struktur. Dzięki temu studenci nabywają podstawowe umiejętności związane m. in. z pracą w zespole redakcyjnym oraz przygotowaniem materiałów do publikacji.

1. Student jest zobowiązany do samodzielnego znalezienia praktykodawcy chętnego do przyjęcie go na praktykę, którego profil lub zakres działalności pozwala osiągnąć efekty praktyk.

2. Program praktyki powinien odpowiadać ogólnym celom wynikającym z programu kierunku studiów.

3. Ostatecznego wyboru miejsca oraz terminu praktyki dokonuje Student w porozumieniu z praktykodawcą oraz z opiekunem praktyk.

4. Praktyka realizowana będzie zgodnie z programem praktyki, który zostanie ułożony przed rozpoczęciem praktyki przez praktykodawcę i studenta za akceptacją opiekuna praktyk.

5. Wykaz zagadnień tematycznych powinien znaleźć się w dzienniku praktyk wraz z informacją o wymiarze godzin przeznaczonych na każdą z czynności realizowanych w ramach praktyki

6. Do obowiązków Uczestnika praktyk należy:

a. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz zasad praktyk, w tym ustalonego czasu pracy oraz skrupulatne wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

b. Przestrzeganie wewnętrznych regulaminów, ustalonego porządku pracy i przepisów przeciwpożarowych oraz zasad BHP obowiązujących w przedsiębiorstwie.

c. Zachowywanie tajemnicy informacji udostępnianych przez przedsiębiorstwo w czasie odbywanych praktyk.

d. Student ma obowiązek:

- zarejestrować praktyki w Systemie Obsługi Praktyk

- wprowadzić niezbędne dane Praktykodawcy do bazy Praktykodawców w przypadku braku wpisu w systemie

- realizacji praktyk w terminie niekolidującym z tokiem studiów;

- zgłaszania opiekunowi praktyk wszelkich odstępstw i nieprawidłowości w realizacji praktyk;

- dokonanie w systemie ewaluacji praktyki po jej odbyciu;

- posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie trwania praktyki.

Przedmiot praktyk:

1. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywane są praktyki.

2. Poznanie zasad pracy działów redakcyjnych i/lub wydawniczych.

3. Poznanie zasad obiegu materiału redakcyjnego (tekstów, zdjęć i innych materiałów ilustracyjnych) i/lub wydawniczego.

4. Poznanie specyfiki funkcjonowania instytucji w wybranej branży oraz form pracy właściwych dla jej funkcjonowania.

5. W stopniu niezbędnym poznanie zasad przygotowywania publikacji/ e-publikacji/ witryn internetowych itp.

6. Przyjmowanie do wykonania tematów zleconych przez praktykodawcę.

7. Poznanie sposobu tworzenia i archiwizowania wewnętrznych dokumentów instytucji.

8. Zapoznanie się z organizowaniem administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi realizowanych w instytucji projektów/zleceń.

9. Udział w pracach redakcyjnych, adiustacyjnych, korektorskich.

10. Udział w innych pracach związanych z przygotowaniem realizowanego projektu (np. indeksowanie, wprowadzanie informacji do baz danych, przygotowanie elementów graficznych itp.).

11. Dokumentacja wykonywanych zadań.

Literatura:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 student/ka ma wiedzę o instytucjach wydawniczych i innych, realizujących zadania edytorskie, ich strukturach i zasadach funkcjonowania, zakresie i formie działalności K_W05, K_W07, K_W15;

W2 student/ka posiada wiedzę wymaganą przy przygotowywaniu, opracowaniu różnogatunkowych tekstów w celu rozpowszechniania w formie tradycyjnej (papierowej) i elektronicznej K_W03, K_W07, K_W11, K_W14;

W3 student/ka posiada podstawową wiedzę na temat historii oraz współczesnych tendencji rozwojowych edytorstwa użytkowego oraz naukowego oraz zasad funkcjonowania rynku wydawniczego (ze szczególnym uwzględnieniem mediów cyfrowych oraz platform edukacyjnych) K_W05, K_W06, K_W07;

W4 student/ka zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu BHP oraz ochrony własności intelektualnej K_W04, K_W13.

Umiejętności:

U1 student/ka potrafi w pracy indywidualnej oraz zespołowej diagnozować i analizować zjawiska związane z szeroko pojętym zawodem edytora, a także dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów zawodowych K_U01, K_U02, K_U09

U2 student/ka potrafi wykonać adiustację, korektę i skład tekstu, redagować teksty popularnonaukowe i użytkowe, projektować graficzną stronę tekstu lub witrynę internetową z uwzględnieniem kwestii technicznych i estetycznych, a także przetwarzać tekst, tworzyć indeksy, streszczenia i spisy treści, bazy tekstowe K_U03, K_U04;

U3 student/ka potrafi dokonać technicznego opracowania tekstów (zwłaszcza w formie e-booków, e-podręczników i e-publikacji) z użyciem profesjonalnych programów edytorskich K_U03, K_U04;

U4 student/ka potrafi w ramach własnego warsztatu pracy wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje na podstawie różnych baz danych i systemów wyszukiwawczych K_U01, K_U02, K_U09.

Kompetencje społeczne:

K1 student/ka ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz kulturalnego K_K01;

K2 student/ka ma świadomość społecznej i etycznej odpowiedzialności za słowo, staranność w przygotowywaniu tekstów do publikacji; postępowania w działaniach profesjonalnych zgodnie z zasadami etyki zawodowej K_K02, K_K03, K_K06;

K3 student/ka potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej K_K03, K_K04.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wójtowicz
Prowadzący grup: Aleksander Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Wójtowicz
Prowadzący grup: Aleksander Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jarosz
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jarosz
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Jarosz
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka zawodowa - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0