Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka przedmiotowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PRAK-GER.N-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka przedmiotowa
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

znajomość języka niemieckiego umożliwiająca zrozumienie prezentowanych treści

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

a) Analiza obserwowanych lekcji języka niemieckiego (30h) (efekty: E.1 [K_W01, K_W07], E.2 [K_W01], E.5 [K_U01, K_U10])

b) Samodzielne zaplanowanie i przeprowadzenie lekcji języka niemieckiego (90h) (efekty: E.1 [K_W01, K_W07], E.2 [K_W01], E.3 [K_U01, K_U04, K_U10], E.4 [K_U01, K_U04, K_U10, K_U11], E.8 [K_K02])

c) Rozmowa pohospitacyjna z Patronem Praktyk (efekty: E.6 [K_U11], E.7 [K_K01])


Pełny opis:

Celem praktyk przedmiotowo-metodycznych jest przygotowanie studentów germanistyki do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego na trzecim etapie edukacyjnym.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student

E.1 ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę szczegółową z zakresu teorii i praktyki uczenia się i nauczania języków obcych na III etapie edukacyjnym, w tym wiedzę na temat diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów [K_W01, K_W07]

E.2 zna różne podejścia, metody nauczania, formy pracy, techniki prezentacji, strategie i aktywności a także materiały glottodydaktyczne dotyczące kształcenia sprawności językowych i kompetencji w zakresie podsystemów języka na III etapie edukacyjnym [K_W01] (D.2/E.2: W1, W2, W3)

Umiejętności:

Student potrafi:

E.3 w oparciu o wiedzę z zakresu teorii i praktyki uczenia się i nauczania języków obcych potrafi zaplanować pracę dydaktyczną dla języka niemieckiego jako języka obcego na III etapie edukacyjnym dostosowaną do poziomu i potrzeb edukacyjnych uczniów [K_U01, K_U04, K_U10]

E.4 przygotować i przeprowadzić lekcję języka niemieckiego, wykazując przy tym odpowiednie umiejętności językowe oraz wykorzystując technologie informatyczne i różnorodne materiały glottodydaktyczne zaprojektowane samodzielnie lub w oparciu o istniejące źródła [K_U01, K_U04, K_U10, K_U11] (D.2/E.2: U2)

E.5 potrafi obserwować, analizować, diagnozować i prognozować zdarzenia pedagogiczne, opracować ich wyniki i formułować wnioski [K_U01, K_U10] (D.2/E.2: U1, U2, U3)

E.6 analizować własne działania dydaktyczne i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne [K_U11] (D.2/E.2: K1)

Kompetencje społeczne:

Student jest gotów do:

E.7 krytycznej oceny własnej kompetencji glottodydaktycznej i doskonalenia swoich umiejętności w trakcie realizowania działań dydaktycznych [K_K01]

E.8 do podejmowania wyzwań zawodowych, w tym do autonomicznych decyzji w zakresie planowania i realizowania procesu nauczania [K_K02]

Uwagi: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450 z późn. zm.), kierunkowe i przedmiotowe efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności odpowiadające wszystkim wymaganiom podstawy programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sękowska
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praktyki pedagogiczne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Sękowska
Prowadzący grup: Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyki pedagogiczne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0