Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie tekstu do druku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PTD-ETR.W-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie tekstu do druku
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w różnorodności gatunków tekstów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

– Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 15 h

Konsultacje indywidualne: 1 h


– Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Samodzielne ćwiczenia projektowe: 15 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 4 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 8 h

Rozwiązywanie zadań domowych: 10 h


Łączna liczba godzin: 53

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia przedmiotowe oraz końcowy projekt – W01, W03, W04, U01, U02, U03, K01.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Poświęcone są językowym i technicznym (na poziomie redaktora) aspektom przygotowania do druku publikacji, zwłaszcza książkowych. Przybliżają wszystkie etapy procesu wydawniczego, z naciskiem na część adiustacyjno-przygotowawczą.

Literatura:

Kamień Joanna, Podręcznik autora, Gdańsk 2015.

Reuß Roland, Perfekcyjna maszyna do czytania. O ergonomii książki, Kraków 2017.

Tomaszewski Jan, Architektura książki, Warszawa 2011.

Urbańczyk Stanisław, Słowniki i encyklopedie. Ich rodzaje i użyteczność, Kraków 2000.

Wolańska Ewa [et. al.], Jak pisać i redagować? Poradnik redaktora, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

wiedza

W01 – ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad edycji tekstów dawnych i współczesnych; zna podstawy edytorstwa popularnonaukowego i użytkowego – K_W03

W02 – posiada podstawową wiedzę na temat historii książki oraz współczesnych tendencji rozwojowych edytorstwa i zasad funkcjonowania rynku wydawniczego – K_W05

W03 – posiada wiedzę wymaganą przy przygotowywaniu różnogatunkowych tekstów do druku i ich rozpowszechnianiu – K_W09

W04 – ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji ogólnych i specjalistycznych: baz danych i systemów informacyjno-wyszukiwawczych, a także sposobów ich wykorzystania w ramach własnego warsztatu edytorskiego – K_W11

umiejętności

U01 – umie w pracy indywidualnej formułować i analizować problemy, dobierać metody i narzędzia pozwalające na rozwiązywanie typowych problemów w obrębie studiowanych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych – K_U02

U02 – potrafi dokonywać adiustacji i korekty tekstu; potrafi redagować teksty popularnonaukowe; ma umiejętność tworzenia indeksów, streszczeń i spisów treści – K_U03

U03 – potrafi ocenić poprawność językową wypowiedzi, wskazywać błędy językowe, stosować strategie etykiety językowej – K_U08

kompetencje

K01 – potrafi w różnorodny sposób współdziałać i pracować w grupie, według celów i wskazówek formułowanych przez opiekuna naukowego, wykazuje się odpowiedzialnością przed nim oraz przed współuczestnikami projektu – K_K02

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)