Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PW-AT-KUL-2S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia turystyki
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:


Konwersatorium / ćwiczenia: 30 h


Konsultacje indywidualne: 2 h


- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)


Przygotowanie do zajęć: 1h


Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 3h


Studiowanie literatury przedmiotu: 2hSposób weryfikacji efektów kształcenia:

W02, U01


Konwersatorium: prace zaliczeniowe


WO3, W08, U11


Prezentacja / projekt


K05, K09


aktywność

Pełny opis:

Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami badawczymi, jakie podejmowane są w ramach antropologii turystyki. Poznają różne typy współczesnej turystyki, relacje jakie zachodzą między turystami a gospodarzami danego obszaru turystycznego oraz zjawisko autentyczności i etyki turystycznej. Pozwoli im to na zachowanie postawy otwartości na inne kultury, a także zrozumienie dziedzictwa oraz potrzeby zachowania i właściwego promowania tradycji różnych krajów i grup etnicznych.

Literatura:

Dielmans J., Witajcie w raju. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.

Horolets A., Codzienność jako atrakcja turystyczna w doświadczeniu turystów niszowych do byłego ZSRR, „Kultura i społeczeństwo”, 3/2012.

Jędrysiak T., Dziedzictwo kulturowe, jako przesłanka rozwoju turystyki kulturowej [w:] Turystyka kulturowa, Warszawa 2008, s. 25-44.

Kruczek Z., Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy) Turystyka Kulturowa, Nr 2/2011 (luty 2011)

MacCannell D., Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej. Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2002.

Owsianowska S., Turystyka w służbie stereotypów, artykuł dostępny na: http://www.post-turysta.pl/artykul/turystyka-w-sluzbie-stereotyp%C3%B3w

Podemski K., Socjologia podróży, Poznań 2005.

Maciej RAJEWSKI, Obozowisko beduińskie. Od modelowej kultury do ostmodernistycznej utopii, „Ethos” 2014, nr 3, s. 312-338.

Urry J., Spojrzenie turysty. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Urry J. Socjologia mobilności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze szeroko rozumianej problematyki antropologicznej, ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodologii i specyfice badań antropologicznych H2A_W01, H2A_W06

Umiejętności:

U01 – Umie zdobywać i analizować informacje dotyczące tradycji w kulturze współczesnej, a odnosząc się do różnych źródeł, potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy i samodzielnie wyciągać wnioski. H2A_U01, H2A_U02

Kompetencje społeczne:

K04 – Jest otwarty na dziedzictwo kulturowe i docenia odrębność innych kultur, mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych.H2A_K04, H2A_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)