Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Promocja dziedzictwa kulturowego (PW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-PW.PDK-TCAK-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja dziedzictwa kulturowego (PW)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=8397
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

konwersatorium - 30

konsultacje indywidualne-2


godziny niekontaktowe:

praca własna studenta -5

przygotowanie do zaliczeń - 5

studiowanie literatury przedmiotu - 8

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

prezentacje, wypowiedzi pisemne, kolokwia ustne - W01, W02, U01, U02

aktywność, dyskusja - K01, K02

Pełny opis:

Zajęcia obejmują przegląd najważniejszych - z perspektywy kulturoznawstwa i promocji kultury - problemów współczesnego dziedzictwa kulturowego. Obejmują zagadnienia teoretyczne: pojęcie dziedzictwa kulturowego, wartości dziedzictwa, dziedzictwa lokalnego, ale skupiają się przede wszystkim na pokazaniu dziedzictwa jako produktu na rynku, formach jego promocji, dziedzin gospodarki otwartych na dziedzictwo. Przedmiot kończy się przygotowaniem przez studentów (w grupach lub indywidualnie) zarysu strategii promocyjnej wybranego zjawiska dziedzictwa kulturowego.

Literatura:

1. Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. J.Purchla, Kraków 2007.

2. Ł. Gaweł, Szlaki dziedzictwa kulturowego, Kraków 2011.

3. K. Zalasińska, Zalecenia dotyczące wdrożenia prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku prawnego, Warszawa 2013.

4. Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe, red. A. Rottermund, Warszawa 2014.

5. F. Tilden, Interpretacja dziedzictwa, Poznań 2019.

6. J. Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo na przełomie XX i XXI wieku, Kraków 2018.

7. Dziedzictwo obok mnie - poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach, red. A. Chabiera i in., Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

W01 – absolwent zna i rozumie przykłady i specyfikę współczesnych problemów dotyczących dziedzictwa kulturowego i jego promocji, a także problematykę praktycznej adaptacji nowych mediów do zjawisk dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury związanych z działalnością promocyjną, edukacyjną i animacyjną nakierowaną na dziedzictwo - K_W05, K_W07

W02 – zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym kwestii dziedzictwa po poprzednich pokoleniach i odpowiedzialności za ich przekaz następnym pokoleniom oraz jego adekwatną promocję – K_W11

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

U01 – absolwent potrafi wyszukiwać i selekcjonować informacje związane z dziedzictwem kulturowym, w tym szczególnie z wykorzystaniem technologii cyfrowych w ochronie i promocji tego dziedzictwa, definiować problemy oraz proponować ich innowacyjne rozwiązania – K_U01

U02 – potrafi brać udział w debacie na temat wybranych problemów dziedzictwa w aspekcie współczesności, w tym nowych mediów – K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K01 – absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanych danych na temat dziedzictwa i zdobywania nowych informacji, stałego poszerzania wiedzy na temat problemów dotyczących promocji dziedzictwa i wpływu nowych technologii i mediów na dziedzictwo – K_K01, K_K02

K02 – jest gotów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym skupionym wokół dziedzictwa, podejmowania innowacyjnych działań w zakresie jego promocji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi technologicznych – K_K03, K_K04

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)