Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiotyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-S-KUL-1S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semiotyka
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 30h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 20h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 20h

Studiowanie literatury przedmiotu: 20h


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

egzamin pisemny - W01, W02, U01

przygotowanie do zajęć - W01, W02, U01

aktywność - W01, W02, U01, K01

Pełny opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzenie studenta to problematyki semiotyki, w szczególności semiotyki kultury. Student poznaje podstawowe terminy z zakresu semiotyki, które są niezbędne dla kulturoznawcy na kolejnych etapach kształcenia, w szczególności podczas analizy i interpretacji różnych, wielokodowych tekstów kultury.

Literatura:

Daniel Chendler, Wprowadzenie do semiotyki, Warszawa 2001, s. 17-79, 155-181.

Umberto Eco, Teoria semiotyki, Kraków 2009, s. 10-14.

Urszula Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000, s. 39-59, 127-153, 159-177.

Pierre Guiraud, Semiologia, Warszawa 1974, s. 9-28, 56-115

Bruno Olivier, Nauki o komunikacji, Warszawa 2012, s.57-77.

Tadeusz Milewski, Językoznawstwo, Warszawa 2004, s. 5-20.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, red. Elżbieta Tabakowska, s. 15-38.

George Lakoff, Mark Johnson, Metafory w naszym życiu , Warszawa 2010, s. 5-73.

Maciej Czeremski, Struktura mitów , Kraków 2009, s. 13-53.

Efekty uczenia się:

W01 - student zna podstawowe pojęcia, terminy z zakresu dyscyplin komplementarnych dla kulturoznawstwa, takich jak: semiotyka i semiotyka kultury - K_W02

W02 - student ma wiedzę dotyczącą głównych metod analizy i interpretacji zjawisk kulturowych w zależności od wybranych szkół badawczych z zakresu semiotyki - K_W05

U01 - potrafi rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury, przeprowadzać ich semiotyczną analizę i interpretację z uwzględnieniem kontekstu społeczno-kulturowego - K_U05

K01 - ma świadomość różnorodnych ludzkich postaw i sposobów ich wyrażania - K_K07

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Wójcicka
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0