Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiotyka (PW)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-S-TCAK-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semiotyka (PW)
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

- Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 30h

Konsultacje indywidualne: 6h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 13h

Przygotowanie do zaliczeń: 13h

Studiowanie literatury przedmiotu: 13h

Pisanie prac: 15h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

aktywność - W01, W02, U01, U02, K01, K02

prace etapowe - W01, W02, U01, U02

ustna praca zaliczeniowa - W01, W02, U01, U02

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu wskazanie studentom możliwości wykorzystania teorii znaku do analizy współczesnych zjawisk kulturowych z zakresu kultury masowej i popularnej. Ich efektem powinno być także świadome, odpowiedzialne i profesjonalne posługiwanie się znakiem w działalności zawodowej studentów i absolwentów.

Literatura:

U. Żegleń, Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury, Toruń 2000.

G. Osika, Procesy i akty komunikacyjne. Koncepcje klasyczne i współczesne, Kraków 2011.

D.Chendler, Wprowadzenie do semiotyki, Warszawa 2001, s. 17-79, 155-181.

R. Sulima, Antropologia codzienności. Kraków 2000.

Ludzie w świecie przedmiotów. Przedmioty w świecie ludzi. Antropologia wobec rzeczy, red. A Rybus, M. W. Kornobis, Warszawa 2016.

Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów, red. nauk. W. Godzic, M. Żakowski, Warszawa 2007.

Antologia tekstów polskiego kulturoznawstwa, red. P. J. Fereński, A. Gomoła, K. Moraczewski, Gdańsk 2017.

A. Bisko, Polska dla średniozaawansowanych. Współczesna polskość codzienna, Kraków 2014.

Kiczosfery współczesności, red. W. J. Burszta, E. A. Sekuła, Warszawa 2008.

P. Szarota, Od skarpetek Tyrmanda do krawata Leppera. Psychologia stroju dla średnioozawansowanych, Warszawa 2008.

Po co nam rzeczywistość. Ekran - mit - rzeczywistość, red. W. J. Burszta, Warszawa 2003.

T. Szlendak, K. Olechnicki, Nowe praktyki kulturowe Polaków. Megaceremoniały i subświaty, Warszawa 2017.

G .Lakoff, M. Johnson, Metafory w naszym życiu , Warszawa 2010.

M. Kulik, Kiedy codzienne przedmioty nabierają wartości muzealnej? Refleksje przy gromadzeniu kolekcji rękodzieła wykonywanego z pręta zbrojeniowego, "Wieś Radomska", t. 9, 2011, s. 75-79.

K. Smyk, Intymność – dyskurs intymny – antropologia intymności. Prolegomena, „Literatura Ludowa” 2018, nr 6, s. 59-69.

K. Smyk, Obrzęd jako tekst kultury. Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu, Lublin 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA: ABSOLWENT ZNA I ROZUMIE

W01 - w pogłębionym stopniu specyfikę przedmiotową semiotyki kultury, wraz z podstawowymi dla niej metodami i teoriami badań współczesnej kultury i społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki społeczeństwa informacyjnego i sieciowego – K_W01, K_W02

W02 - podstawy teorii komunikacji i ich wpływ na charakter współczesnej kultury, wraz z podstawowymi pojęciami dotyczącymi specyfiki zjawisk komunikacyjnych i znakowych, niezbędnych do zrozumienia komunikacyjnego i semiotycznego charakteru kultury współczesnej, fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji i problematyki społeczeństwa informacyjnego – K_W03, K_W04, K_W05, K_W011

UMIEJĘTNOŚCI: ABSOLWENT POTRAFI

U01 – samodzielnie wyszukiwać i selekcjonować informacje związane z semiotyką i komunikacją kulturową, krytycznie je analizować i syntetyzować i na tej podstawie formułować problemy i proponować ich innowacyjne rozwiązania K_U01

U02 - samodzielnie dobierać i stosować metody i narzędzia współczesnej semiotyki i komunikacji kulturowej, uzasadniać swoje stanowisko i brać udział w debacie oraz przygotowywać wystąpienia publiczne dotyczące semiotyki kultury – K_U02, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: ABSOLWENT JEST GOTÓW DO

K01 – rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu semiotyki kultury, do krytycznej oceny posiadanych i zdobywanych informacji, stałego poszerzania wiedzy na temat relacji społeczeństwa, kultury i mediów oraz zasięgani opinii eksperckich – K_K01, K_K02

K02 – aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i kulturalnym przez świadome, profesjonalne i etyczne operowanie znakami i znaczeniami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie procesów komunikacji kulturowej – K_K03, K_K04, K_K05

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Smyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)