Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SD-ETR-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Znajomość tekstów literackich i metodologicznych na poziomie akademickim (zgodnie z planem studiów stacjonarnych dla semestrów poprzedzających seminarium);

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Seminarium: 15,0

Konsultacje indywidualne: 1,0

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 14,0

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 20,0

Przygotowanie pracy dyplomowej (łączna liczba godzin w semestrze): 35,0

Przygotowanie się studenta do zaliczeń i/lub egzaminów (łączna liczba godzin w semestrze): 15,0

Łączna ilość h = 90 (3 pkt ECTS)


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ocenianie kolejnych etapów przygotowania pracy, ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność, opracowywanie, korekta kolejnych etapów pracy) - W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1, K2, K3

Pełny opis:

Przedmiot przygotowuje do napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego.

Literatura:

Odpowiednia do tematyki seminarium.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 Zna podstawową terminologię naukową dotyczącą wybranych dyscyplin wiedzy – odpowiednio do tematu i zakresu przygotowywanej pracy dyplomowej K_W02

W2 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji dzieł literackich oraz innych tekstów kultury – adekwatnie do tematu i zakresu przygotowywanej pracy dyplomowej - K_W02, K_W09

W3 Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - K_W04, K_W13

W4 Zna zasady korzystania z różnych źródeł informacji i przygotowania pracy dyplomowej - K_W14, K_W15

Umiejętności:

U1 Potrafi pod kierunkiem promotora zebrać, zanalizować, uporządkować i sproblematyzować materiał badawczy - K_U01, K_U02, K_U03, K_U09

U2 Potrafi określić cele badawcze własnej pracy dyplomowej oraz zastosować metody ich realizacji adekwatne do potrzeb - K_U02

U3 Potrafi sporządzać różne typy bibliografii i przypisów, stosuje poprawny warsztat bibliograficzny - K_U03, K_U04

U4 Wyszukuje, gromadzi, analizuje, ocenia, selekcjonuje i użytkuje informacje uzyskane z różnych źródeł, baz danych i systemów wyszukiwawczych - K_U01

Kompetencje społeczne:

K1 Ma świadomość poziomu własnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia - K_K01,

K2 Potrafi pracować samodzielnie i w grupie realizując zadania wyznaczone przez promotora - K_K02

K3 Ma świadomość odpowiedzialności za słowo oraz wymogu staranności w przygotowaniu pracy dyplomowej - K_K03, K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Latoch-Zielińska, Tomasz Lawenda, Anna Nowicka-Struska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Joanna Szadura, Rafał Szczerbakiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Latoch-Zielińska, Tomasz Lawenda, Anna Nowicka-Struska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Joanna Szadura, Rafał Szczerbakiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Flis-Czerniak, Artur Timofiejew, Sebastian Wasiuta, Aleksander Wójtowicz, Aneta Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Cymerman, Monika Gabryś-Sławińska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Dorota Piekarczyk, Rafał Szczerbakiewicz, Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elżbieta Flis-Czerniak, Katarzyna Sadowska-Dobrowolska, Artur Timofiejew, Aleksander Wójtowicz, Aneta Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium dyplomowe, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Elwira Bolek, Jarosław Cymerman, Beata Jarosz, Przemysław Kaliszuk, Tomasz Lawenda, Dorota Piekarczyk, Joanna Szadura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium dyplomowe - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0