Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SE-KUL.2S.2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość pakietu Office lub/i Libre Office

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do seminariów (łączna liczba godzin w semestrze): 20

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 128

Pisanie uzgodnionych z promotorem fragmentów pracy: 60


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W04, U01-U05, K01, K02 - dyskusja, prezentowanie fragmentów prac magisterskich, analiza i ocena bibliografii

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Tematyka prac ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych seminarzystów i związana jest z szeroko rozumianą problematyką kulturoznawczą.

Literatura:

Dobór literatury zależny jest od wybranej przez seminarzystę problematyki badań

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

Wiedza:

W01. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturoznawczych, zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną nauk kulturoznawczych, którą jest w stanie twórczo rozwijać i wykorzystywać w tworzeniu pracy magisterskiej. Zna i rozumie terminologię w zakresie nauk kulturoznawczych na poziomie podstawowym i rozszerzonym - K_W01

W02. Ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki tradycji w kulturze współczesnej, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanej pracy magisterskiej - K_W02

W03. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w kontekście prowadzenia własnej pracy naukowej - K_W05

W04. Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze szeroko rozumianej problematyki antropologicznej, ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodologii i specyfice badań antropologicznych. Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji, wartościowania i problematyzowania wytworów kultury w kontekście współczesnych teorii antropologicznych - K_W11.

Umiejętności:

U01. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje dotyczące dziedziny kulturoznawstwa z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - K_U01

U02. Umie zdobywać i analizować informacje dotyczące tradycji w kulturze współczesnej, a odnosząc się do różnych źródeł, potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy i samodzielnie wyciągać wnioski - K_U02

U03. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - K_U04

U04. Umie opracowywać wyniki pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie badań kulturoznawczych. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury. Potrafi konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki własnych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych - K_U05

U05. Posiada pogłębione umiejętności obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych - K_U06

Kompetencje:

K01. Ma świadomość ważności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01

K02.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania jakim jest napisanie pracy magisterskiej - K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Adamowski, Robert Bubczyk, Ewa Głażewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Katarzyna Smyk, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Ewa Letkiewicz, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)