Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SEM-H-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adc4f999e0f4749d8af42c65eda03c26d%40thread.tacv2/conversations?groupId=0cc2aa21-a083-4822-9b66-42c5e2d12a7c&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

Seminarium - 30 h

Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 10h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

Przygotowanie do zajęć - 30h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 10h

Studiowanie literatury przedmiotu - 40h


Łączna liczba godzin: 120h (4 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Praca semestralna: K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K06

Praca dyplomowa: K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K06

Aktywność: K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K06

Dyskusja:K_W01, K_W03, K_W06, K_U01, K_U02, K_U03, K_K03, K_K06

Pełny opis:

Wprowadzenie studentów w obszar zainteresowań historii historiografii oraz metodologii historii; zapoznanie studentów z teoretycznymi, metodologicznymi oraz kulturowymi fundamentami badań historycznych; wskazanie kulturowych i poznawczych ograniczeń nauki historycznej; wyposażenie studentów w podstawowe kategorie i narzędzia analizy metodologicznej; zdobycie praktycznej umiejętności interpretacji tekstu - narracji historycznej; uświadomienie studentom funkcjonowania w obrębie historiografii wielu ideałów nauki i związanych z nimi modeli badawczych [paradygmatów]; próba ukazania tych elementów poznania historycznego [czy może ogólniej: procesu poznawania i opisu przeszłości], na które zwraca uwagę współczesna refleksja teoretyczna, a które są fundamentami dokonującego się przewrotu w sposobie patrzenia na przeszłość człowieka i społeczeństwa, a także miejsce i rolę historiografii w - określonej przez po-modernistyczne konceptualizacje nauki – kulturze

Literatura:

Literatura jest uzależniona od wybranej przez seminarzystów problematyki.

Efekty uczenia się:

Wiedza. Absolwent zna i rozumie:

w pogłębionym stopniu uporządkowane i podbudowane teoretycznie fakty, zjawiska dziejowe i procesy historyczne, w szczególności powiązane z zakresem danego seminarium i tematyką pracy dyplomowej - K¬_W01

w pogłębionym stopniu teorie i metody wyjaśniające specyfikę i zależności złożonych procesów historycznych, w szczególności powiązane z zakresem danego seminarium i tematyką pracy dyplomowej - K¬_W03

zaawansowane metody analizy i interpretacji zdarzeń i procesów dziejowych, tendencji rozwojowych, teorii i szkół badawczych właściwych dla historii, w szczególności powiązane z zakresem danego seminarium i tematyką pracy dyplomowej – K_W06

Umiejętności. Absolwent potrafi:

formułować i analizować złożone i nietypowe problemy związane z badaniami historycznymi, wymagające integracji wiedzy z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych, wykazując tę umiejętność w pracy dyplomować – K_U01

samodzielnie dobrać, zgromadzić i zanalizować zróżnicowane źródła historyczne odpowiednie do danej sytuacji problemowej, wykazując tę umiejętność w pracy dyplomować – K_U02

wykorzystywać zdobytą wiedzę do formułowania i testowania hipotez oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań złożonych problemów typowych w badaniach historycznych, wykazując tę umiejętność w pracy dyplomować – K_U03

Kompetencje. Absolwent jest gotów do:

zasięgania w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych subdyscyplinach historycznych lub innych dziedzinach nauki, mając do tego okazję podczas prac nad magisterium – K_K03

odpowiedzialnej dbałości o podtrzymywanie etosu zawodu oraz działania na rzecz przestrzegania zasad etycznych związanych z wykonywaniem zawodu historyka oraz innych profesji wymagających operowania wiedzą historyczną przy poszanowaniu ich tradycji, zdobywając te kompetencje podczas prac nad magisterium – K_KO6

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Henryk Gmiterek, Waldemar Kozyra, Andrzej Pleszczyński, Dariusz Słapek, Andrzej Stępnik, Marek Woźniak, Roman Wysocki, Zbigniew Zaporowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ariel Orzełek
Prowadzący grup: Mariusz Korzeniowski, Waldemar Kozyra, Andrzej Pleszczyński, Dariusz Słapek, Janusz Wrona, Roman Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Bartnicki, Piotr Bednarz, Tomisław Giergiel, Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Mariusz Korzeniowski, Paweł Madejski, Andrzej Pleszczyński, Jan Pomorski, Andrzej Przegaliński, Marek Sioma, Dariusz Słapek, Joanna Sobiesiak, Dariusz Tarasiuk, Leszek Wierzbicki, Piotr Witek, Marek Woźniak, Zbigniew Zaporowski, Anna Ziębińska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bednarz, Wiesław Bondyra, Tomisław Giergiel, Grzegorz Jawor, Mariusz Korzeniowski, Waldemar Kozyra, Dariusz Kupisz, Robert Litwiński, Paweł Madejski, Mariusz Mazur, Andrzej Pleszczyński, Jan Pomorski, Dariusz Słapek, Ewa Solska, Mirosław Szumiło, Piotr Witek, Marek Woźniak, Anna Ziębińska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Ausz, Piotr Bednarz, Tomisław Giergiel, Kamil Jakimowicz, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Krzysztof Latawiec, Ireneusz Łuć, Paweł Madejski, Monika Napora, Małgorzata Nossowska, Ariel Orzełek, Marek Sioma, Joanna Sobiesiak, Dariusz Tarasiuk, Piotr Witek, Marek Woźniak, Roman Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Bartnicki, Wiesław Bondyra, Mariusz Korzeniowski, Paweł Madejski, Mariusz Mazur, Monika Napora, Małgorzata Nossowska, Ariel Orzełek, Dariusz Słapek, Ewa Solska, Dariusz Szewczuk, Leszek Wierzbicki, Roman Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)