Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semiotyka książki i nowych mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SKNM-AI-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Semiotyka książki i nowych mediów
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego):

- Wykład - 15 h

- Konsultacje z prowadzącym zajęcia - 1 h


Godziny niekontaktowe (praca własna studenta):

- Przygotowanie do zajęć - 8 h

- Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 21 h

- Studiowanie literatury przedmiotu - 15 h


Łączna liczba godzin: 60h (2 ECTS)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1-W2, U1-U2, K1 - kolokwium semestralne


Sposób weryfikacji efektów kształcenia zgodny z procedurami obowiązującymi na Wydziale Filologicznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi semiotyki (koncepcje znaku i typologii znaków) oraz semiotyki książki i semiotyki nowych mediów. W ramach zajęć omawiane będą m.in. takie zagadnienia, jak warstwy semiotyczne w książce, rodzaje paratekstów i ich funkcje, multimodalność nowych mediów, semiotyczna specyfika interfejsu, semiotyka a typografia (statyczna i kinetyczna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Frutiger A., "Człowiek i jego znaki", przeł. Cz. Tomaszewska, Kraków 2010.

2. Lisowska-Magdziarz M., "Znaki na uwięzi. Od semiotyki do semiologii mediów", Kraków 2019.

3. Szczęsna E. (red.), "Przekaz digitalny. Z zagadnień semiotyki, semantyki i komunikacji cyfrowej", Kraków 2015.

4. Zbierski T., "Semiotyka książki", Wrocław 1978.

5. Żegleń U.M., "Wprowadzenie do semiotyki teoretycznej i semiotyki kultury", Toruń 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W1 Student/ka omawia semiotyczną specyfikę książki i nowych mediów, uwzględniając specyficzne właściwości (np. multimodalność), narzędzia i techniki projektowania K_W04, K_W05, K_W06

W2 Student/ka charakteryzuje najnowsze tendencje w semiotycznym modelowaniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych K_W05

Umiejętności:

U1 Student/ka posługuje się podstawowymi terminami z zakresu semiotyki, typografii i projektowania książek oraz stron internetowych K_U03, K_U14

U2 Student/ka identyfikuje poszczególne semiotyczne elementy publikacji tradycyjnych i elektronicznych K_U01, K_U08

Kompetencje społeczne:

K1 Student/ka dostrzega znaczenie wiedzy z zakresu semiotyki, typografii i projektowania w konstruowaniu publikacji tradycyjnych i elektronicznych K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anita Has-Tokarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Sawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Jarosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0