Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Świętowanie w kulturze polskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SKP-KUL-1S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Świętowanie w kulturze polskiej
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy: Przedmioty do wyboru kulturoznawstwo I stopień 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie ma -


Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Konwersatorium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 2h

- Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 1h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 2h

Studiowanie literatury przedmiotu: 2h

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

WO3, W08, U11

Prezentacja / esej/ referat/

K05, K09

aktywność


Pełny opis:

Podczas zajęć student zapozna się z podstawowymi terminami, typologią, funkcjami i strukturą świąt obchodzonych w naszym kraju. Szerzej omówione będą komponenty obrzędów takie jak: rekwizyty, postaci obrzędowe, gesty, teksty, czynności magiczne oraz wybrane etapy. W dalszej części poznają specyfikę wybranych świąt rodzinnych, dorocznych i państwowych (tradycyjnych i współczesnych).

Literatura:

Adamowski J., Tymochowicz M., Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru woj. lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, Kultura ludowa, red. Alfred Gauda, Lublin 2001.

Antropologia widowisk. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik, M. Nakabrodzki, L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Buchowski M., Magia i rytuały, Warszawa 1993.

Grad J., Święto - światopogląd - obyczaj, „Studia Metodologiczne” 1984, z. 23.

Kowalski P., Kultura magiczna. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa 2007.

Ogrodowska B., Święta polski, tradycja i obrzędy, Warszawa 2000.

Ogrodowska B., Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Mały słownik, Warszawa 2001.

Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. L. Bielawski, t.1 i 2, Lubelskie, red. J. Bartmiński, Lublin 2011.

Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, pod red. Z Staszczak, Warszawa 1987.

Tymochowicz M., Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 2013.

Van Gennep A., Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii, Warszawa 2006.

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, cz. I, O świętowaniu dorocznych świąt w Polsce, Warszawa 1985.

Zadrożyńska A., Powtarzać czas początku, cz. II, O polskiej tradycji obrzędów ludzkiego życia, Warszawa 1988.

Zadrożyńska A., Braun K., Zielnik świętowań polskich, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 student ma orientację na temat współczesnego życia kulturalnego K_W09;

W02 student ma podstawową wiedzę dotyczącą współczesnych przemian społecznych i kulturowych, funkcjonowania społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa cyfrowego K_W10;

Umiejętności:

U01 student posiada umiejętność formułowania i wyrażania własnych poglądów z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułuje logiczne wnioski K_U06;

U02 student jest w stanie właściwie dobierać metody i narzędzia badawcze dotyczące dziedziny kulturoznawstwa K_U16;

Kompetencje społeczne:

K01 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy K_K05;

K02 uczestniczy w życiu kulturalnym regionu i kraju, wykorzystując dostępne media K_K06;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Tymochowicz
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-aaf20aa1f (2023-09-21)