Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SL-AI-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza na temat metod i technik gromadzenia materiału źródłowego, jego oceny, krytycznej analizy i interpretacji, a także redagowania aparatu naukowego i redagowania technicznego tekstu drukowanego.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

2,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji

30,0 Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych

30,0 Przygotowanie się studenta do zajęć dydaktycznych

28,0 Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

obecność na zajęciach

◾ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)

◾praca licencjacka

Literatura:

1. Bibliografia. Metodyka i organizacja. Warszawa 2000.

2. Orczyk J.: Zarys problematyki pracy umysłowej. Warszawa 1983.

3. Urban S.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław 2003.

4. . Kaszuba K. Sieńko B.: Zasady pisania prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich. Rzeszów 2003.

5. Wójcik K. : Piszę akademicką pracę promocyjną -licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa 2005.

6. Hajduk Z.: Ogólna metodologia nauk. Lublin 2005.

7. Dembowska M.: Nauka o informacji naukowej (informatologia). Organizacja i problematyka badań w Polsce. Warszawa 1991.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 -Zna podstawowe pojęcia, terminy i metody z zakresu informatologii i bibliologii oraz dyscyplin pokrewnych/KW03

W02 - Zna techniki, metody i narzędzia stosowane w gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji/K_W04

W03 - Ma wiedzę na temat wszelkich źródeł informacji: tradycyjnych i elektronicznych/K_W04

Umiejętności:

U01 - Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego/K_U04

U02 - Umie formułować i wyrażać własne poglądy/ K_U06

U03 - Potrafi pracować w zespole według celów i wskazówek formułowanych przez kierownika zespołu/ K_U05

U04 - Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego/K_U04

U05 -Posiada umiejętność tworzenia prac pisemnych, właściwego cytowania źródeł wiedzy, poprawnego posługiwania się aparatem naukowym i prowadzenia kwerendy źródłowej/K_U07

Kompetencje społeczne:

K01 - Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej/K_K06

K02 - Rozumie znaczenie wykształcenia we współczesnym świecie i uznaje konieczność kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych przez całe życie/K_K05

K03 - Wykazuje gotowość do uczestnictwa w przygotowaniu projektów obywatelskich, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i edukacyjnych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne/K_K10

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dymmel, Maria Juda, Renata Malesa, Jarosław Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dymmel, Beata Jarosz, Sebastian Kotuła, Alicja Matczuk, Jarosław Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Juda, Małgorzata Karwatowska, Sebastian Kotuła, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Dymmel, Beata Jarosz, Maria Juda, Sebastian Kotuła, Zbigniew Osiński, Marek Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0