Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SL-H-1S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Historii i Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Seminarium 30 h

Przygotowanie do zajęć 15 h

Studiowanie literatury przedmiotu 15 h

Razem 60


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W1, U1 - U6, K1-K2: - obecność, aktywność, przygotowanie pracy dyplomowej

Kryteria oceniania: zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wewnętrznej SJK WH UMCS

Pełny opis:

Zajęcia seminaryjne mają na celu poszerzyć wiedzę studentów w zakresie wybranej epoki historycznej. Prezentowany w czasie spotkań zarys tematyki jest punktem wyjścia do określenia indywidualnych zagadnień badawczych. Na seminarium studenci poznają warsztat historyka danej epoki. Od strony praktycznej przygotowują się do samodzielnej pracy naukowej. Efektem wieńczącym zajęcia seminaryjne jest przygotowanie i napisanie pracy dyplomowej z wybranego tematu.

Literatura:

Literatura dobierana indywidualnie, uzależniona od problemu ściśle związanego z pracą licencjacką.

Efekty uczenia się:

W 1: ma wiedzę niezbędną do pisania prac naukowych - K_W10, H1A_W04

U1: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać kwalifikacje badawcze, posługując się wskazówkami opiekuna naukowego - K_U02, H1A_U03

U2: umie pisać prace pisemne oraz przygotowywać wystąpienia ustne, typowe dla tej dyscypliny humanistycznej - K_U05, H1A_U08, H1A_U09

U3: umie interpretować wytwory kultury w kontekście historycznym - K_U06, H1A_U05

U4: ma doświadczenie pracy w zespole, realizuje zadania określone przez jego kierownika - K_U07, H1A_U07

U5: ma świadomość o poziomie swojej wiedzy i konieczności jej ustawicznego pogłębiania - K_U08, H1A_U03

K1: ma świadomość konieczności pracy w grupie - K_K01, H1A_K02

K2: potrafi odpowiednio określić priorytety służące zrealizowaniu zadań z zakresu historii - K_K06, H1A_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bednarz, Henryk Gmiterek, Mariusz Mazur, Anna Obara-Pawłowska, Dariusz Słapek, Janusz Szczepański, Dariusz Szewczuk, Dariusz Tarasiuk, Piotr Witek, Zbigniew Zaporowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Kołacz-Chmiel, Waldemar Kozyra, Dariusz Kupisz, Mariusz Mazur, Wojciech Michalski, Andrzej Przegaliński, Dariusz Słapek, Dariusz Tarasiuk, Michał Tomaszek, Janusz Wrona, Roman Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bednarz, Wiesław Bondyra, Tomisław Giergiel, Kamil Jakimowicz, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Mariusz Korzeniowski, Ireneusz Łuć, Paweł Madejski, Mariusz Mazur, Anna Obara-Pawłowska, Dariusz Słapek, Joanna Sobiesiak, Ewa Solska, Dariusz Szewczuk, Dariusz Tarasiuk, Piotr Witek, Marek Woźniak, Dariusz Wróbel, Zbigniew Zaporowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mariusz Bartnicki, Piotr Bednarz, Wiesław Bondyra, Tomisław Giergiel, Mariusz Korzeniowski, Waldemar Kozyra, Ireneusz Łuć, Paweł Madejski, Mariusz Mazur, Małgorzata Nossowska, Anna Obara-Pawłowska, Ariel Orzełek, Dariusz Słapek, Ewa Solska, Dariusz Szewczuk, Michał Tomaszek, Leszek Wierzbicki, Marek Woźniak, Roman Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomisław Giergiel, Alicja Gontarek, Dariusz Kupisz, Ireneusz Łuć, Mariusz Mazur, Dariusz Szewczuk, Michał Tomaszek, Piotr Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)