Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SL-TCAK-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3afee674ffc6654439a9e47d10581adea3%40thread.tacv2/conversations?groupId=cdacc712-a230-4156-9843-e8f6da92aeba&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw teorii kultury i metodologii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do seminariów (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 68

Pisanie uzgodnionych z promotorem fragmentów pracy: 40

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W04, U01-U05, K01, K02 - dyskusja, prezentowanie fragmentów prac licencjackich, analiza i ocena bibliografii.


Pełny opis:

Seminarium licencjackie ma na celu przygotowanie do napisania pracy licencjackiej. Tematyka prac ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych seminarzystów i związana jest z szeroko rozumianą problematyką kulturoznawczą w odniesieniu do fenomenów epoki cyfrowej.

Literatura:

Dobierana ze względu na zainteresowania studentów.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

Wiedza:

W01. Ma wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturoznawczych, zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną problematyki technologii cyfrowych w zastosowaniu do działalności kulturoznawczej, którą jest w stanie twórczo rozwijać i wykorzystywać w tworzeniu pracy licencjackiej. Zna i rozumie terminologię w zakresie nauk kulturoznawczych na poziomie podstawowym - K_W01

W02. Ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki tradycji w kulturze współczesnej, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanej pracy licencjackiej - K_W02

W03. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w kontekście prowadzenia własnej pracy naukowej - K_W05

W04. Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze szeroko rozumianej problematyki antropologicznej, ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodologii i specyfice badań antropologicznych. Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji, wartościowania i problematyzowania wytworów kultury w kontekście współczesnych teorii antropologicznych - K_W11.

Umiejętności:

U01. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje dotyczące dziedziny technologii cyfrowych w zastosowaniu do działalności kulturoznawczej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - K_U01

U02. Umie zdobywać i analizować informacje dotyczące tradycji w kulturze współczesnej, a odnosząc się do różnych źródeł, potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy i samodzielnie wyciągać wnioski - K_U02

U03. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - K_U04

U04. Umie opracowywać wyniki pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie problematyki technologii cyfrowych w zastosowaniu do działalności kulturoznawczej. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury. Potrafi konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki własnych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych - K_U05

U05. Posiada pogłębione umiejętności obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych - K_U06

Kompetencje:

K01. Ma świadomość ważności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01

K02.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania jakim jest napisanie pracy licencjackiej - K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Adam Kopciowski, Agnieszka Kościuk-Jarosz, Katarzyna Smyk, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bobrowski, Teresa Klimowicz, Andrzej Radomski, Agata Rybińska, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0