Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SL-TCAK-1S.6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw teorii kultury i metodologii.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie konsultacji: 5

Przygotowanie się studenta do seminariów: 10

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu: 65

Pisanie uzgodnionych z promotorem fragmentów pracy: 70


150 godzin - 5 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W04, U01-U05, K01, K02 - dyskusja, prezentowanie fragmentów prac licencjackich, analiza i ocena bibliografii.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie ma na celu przygotowanie do obrony projektu licencjackiego. W ramach seminarium realizowane są praktyczne projekty w szczególności takiej jak: prototypy aplikacji, aplikacje mobilne, animacje 2D i 3D, modele i makiety 3D oraz filmy. Dopełnieniem projektu praktycznego jest część teoretyczna. Tematyka prac ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych seminarzystów i związana jest z szeroko rozumianą problematyką technologii cyfrowych i ich zastosowań w działaniach kulturowych czy w instytucjach kultury.

Literatura:

Dobierana ze względu na zainteresowania studentów.

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

Wiedza:

W01. Ma wiedzę w zakresie teorii i metodologii badań kulturoznawczych, zna specyfikę przedmiotową i metodologiczną problematyki technologii cyfrowych w zastosowaniu do działalności kulturoznawczej, którą jest w stanie twórczo rozwijać i wykorzystywać w tworzeniu pracy licencjackiej. Zna i rozumie terminologię w zakresie nauk kulturoznawczych na poziomie podstawowym - K_W01

W02. Ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki tradycji w kulturze współczesnej, co znajduje odzwierciedlenie w przygotowywanej pracy licencjackiej - K_W02

W03. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w kontekście prowadzenia własnej pracy naukowej - K_W05

W04. Zna i rozumie podstawową terminologię w obszarze szeroko rozumianej problematyki antropologicznej, ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodologii i specyfice badań antropologicznych. Zna i rozumie zaawansowane metody interpretacji, wartościowania i problematyzowania wytworów kultury w kontekście współczesnych teorii antropologicznych - K_W11.

Umiejętności:

U01. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje dotyczące dziedziny technologii cyfrowych w zastosowaniu do działalności kulturoznawczej z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy - K_U01

U02. Umie zdobywać i analizować informacje dotyczące tradycji w kulturze współczesnej, a odnosząc się do różnych źródeł, potrafi formułować na tej podstawie krytyczne sądy i samodzielnie wyciągać wnioski - K_U02

U03. Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i poglądów innych autorów oraz tworzenia syntetycznych podsumowań - K_U04

U04. Umie opracowywać wyniki pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie problematyki technologii cyfrowych w zastosowaniu do działalności kulturoznawczej. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze, potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury. Potrafi konstruować narzędzia badawcze, opracowywać i prezentować wyniki własnych badań. Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych - K_U05

U05. Posiada pogłębione umiejętności obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych - K_U06

Kompetencje:

K01. Ma świadomość ważności i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01

K02.Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadania jakim jest napisanie pracy licencjackiej - K_K06

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Magdalena Dąbrowska, Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Beata Lisowska, Andrzej Radomski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Agnieszka Kościuk-Jarosz, Stefan Münch, Katarzyna Smyk, Mariola Tymochowicz, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Adam Kopciowski, Agnieszka Kościuk-Jarosz, Agata Kusto, Andrzej Radomski, Katarzyna Smyk, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Agnieszka Kościuk-Jarosz, Agata Kusto, Agata Rybińska, Mariola Tymochowicz, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Radosław Bomba, Adam Kopciowski, Agnieszka Kościuk-Jarosz, Katarzyna Smyk, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0