Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skład i łamanie tekstu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SLT-ETR-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skład i łamanie tekstu
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna orientacja w różnorodności gatunków tekstów.

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

– Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

Konwersatorium / ćwiczenia: 15 h

Konsultacje indywidualne: 1 h


– Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Samodzielne ćwiczenia projektowe: 15 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 4 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 8 h

Rozwiązywanie zadań domowych: 10 h


Łączna liczba godzin: 53

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Ćwiczenia przedmiotowe oraz końcowy projekt – W01, W02, U01, U02, K01.

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter praktyczny. Poświęcone są ściśle technicznym i poligraficznym aspektom przygotowania do druku publikacji, zwłaszcza książkowych. Przybliżają wszystkie etapy procesu wydawniczego, od przyjęcia maszynopisu utworu do planu wydawniczego po końcowy druk ostatecznej wersji publikacji. W trakcie zajęć studenci pracują w programach Word oraz Adobe InDesign. Zajęcia obejmują zarówno podstawy obsługi programu zecerskiego (zapoznanie się z interfejsem, ustawienia dokumentu, tworzenie i obsługę stron wzorcowych, pracę z tekstem), jak i jego bardziej zaawansowane funkcje (m.in. pracę z publikacją składającą się z kilku dokumentów, tworzenie spisów treści).

Literatura:

Michael Mitchell, Susan Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta, tłum. Dorota Dziewońska, Kraków 2012.

Robert Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, tłum. Dorota Dziewońska, Kraków 2007 i nast.

Robert Chwałowski, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Jost Hochuli, Detal w typografii. Litery, światła międzyliterowe, wyrazy, odstępy międzywyrazowe, wiersze, interlinia, łamy, tłum. Agnieszka Buk, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

wiedza

W01 – rozpoznaje różnorodność stylistyczną dzieł różnych epok w powiązaniu z dominującymi w nich funkcjami (estetyczna, poznawcza, retoryczna, perswazyjna) – K_W14

W02 – ma uporządkowaną, poszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu teorii tekstu – K_W18

umiejętności

U01 – potrafi tworzyć i redagować teksty – K_U09

U02 – posiada umiejętność profesjonalnego zastosowania warsztatu bibliograficznego, cytowania źródeł, właściwego sporządzania przypisów – K_U16

kompetencje

K01 – potrafi odpowiednio określić cele oraz sposoby ich realizowania – K_K03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Wasiuta
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sebastian Wasiuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)