Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM-GER-2S.4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Wymagania wstępne:

Pełny zakres wiedzy i umiejętności studenta, który ukończył studia licencjackie na kierunku germanistyka lub filologia germańska

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

semestr 1 - 4 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych: 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 40,0

3. przygotowanie się studenta do zaliczenia semestru: 50,0;

semestr 2 - 6 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 60,0

4. przygotowanie się studenta do zaliczenia roku : 90,0;

semestr 3 - 5 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 50,0

4. przygotowanie się studenta do zaliczenia semestru: 70,0;

semestr 4 - 5 ECTS

1. godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć konwersatoryjnych : 30,0

2. przygotowanie się studenta do zajęć: 50,0

4. przygotowanie się studenta do zaliczenia roku : 70,0;


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

. Dyskusja nad zagadnieniami związanymi z tematem pracy magisterskiej;

2. samodzielne studiowanie literatury przedmiotu;

3. samodzielne definiowanie problemu badawczego;

4. samodzielnie zebranie materiału badawczego;

3. przygotowanie pracy magisterskiej;

4. egzamin magisterski.


Pełny opis:

Celem zajęć jest:

1. przygotowanie studentów do przeprowadzenia samodzielnego badania empirycznego i napisania poprawnej merytorycznie i językowo własnej pracy magisterskiej dotyczącej problemu badawczego w obrębie dyscypliny językoznawstwa i literaturoznawstwa,

2. poznanie podstawowych form i sposobów kształtowania pisemnej wypowiedzi naukowej,

3. rozwijanie i ugruntowywanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliograficznych, sporządzania bibliografii podmiotowej i przedmiotowej,

4. rozwijanie umiejętności edytorskiego opracowania tekstu naukowego, umiejętność wykorzystywanie źródeł naukowych, znajomość zasad cytowania, redagowania przypisów i indeksów,

5. nabycie umiejętności samodzielnego studiowania materiałów źródłowych i ich selekcjonowania dla potrzeb pracy magisterskiej,

6. nabycie podstawowych umiejętności dotyczących konstruowania wywodu naukowego: stawiania tezy, prowadzenia myśli, dowodzenia, wyciągania wniosków i podsumowania wyników badań.

Seminarium magisterskie prowadzone jest w 4 semestrach i kończy się obroną pracy magisterskiej, połączoną z egzaminem magisterskim z dyscypliny językoznawstwo i literaturoznawstwo.

Literatura:

1. Umberto Eco (2007): Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa.

2. Jolanta Maćkiewicz (2001): Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk.

3. Andermann, U., Drees, M., Grätz, F. (2006): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?, Mannheim

4. Niederhauser, J. (2000). Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten in der Schule und beim Studium. Mannheim

5. Rettig, H. (2017). Wissenschaftliche Arbeiten schreiben. Stuttgart: Metzler.

6. Literatura przedmiotu związana z problematyką poruszaną przez studenta w części teoretycznej jej/jego pracy - ustalana przez prowadzącego, wyszukiwana przez studenta.

Efekty uczenia się:

Student:

1. zna najważniejsze stanowiska metodologiczne, teorie, szkoły, nurty i kierunki oraz specyfikę badań i metodologię w obrębie omawianego tematu w ramach dyscypliny językoznawstwa i literaturoznawstwa (K_W03, K_W04);

2. zna w stopniu zaawansowanym i właściwie stosuje terminologię specjalistyczną z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa (K_W02);

3. potrafi posługiwać się zaawansowaną wiedzą teoretyczną z wybranych działów językoznawstwa i literaturoznawstwa do przeprowadzenia analiz i interpretacji prac innych autorów, syntezy różnych idei i poglądów, doboru metod i konstruowania narzędzi badawczych, opracowania i prezentacji własnych wyników badań, formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań (K_U01, K_U02, K_U05);

4. potrafi dobrać i wykorzystywać dostępną literaturę przedmiotu i dostępne materiały, środki, metody pracy w języku polskim i niemieckim oraz wykorzystywać nowoczesne technologie, w celu przeprowadzenia własnych badań empirycznych (K_U04);

5. potrafi napisać stylistycznie, językowo i merytorycznie poprawną pracę magisterską (K_U09);

6. potrafi przygotować rozbudowaną wypowiedź ustną, argumentując i wyrażając w języku niemieckim złożone sądy i opinie na wybrane problemy z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa (K_U08);

7. szanuje prawa autorskie i wykorzystuje znajomość literatury przedmiotu w sposób etyczny oraz zgodny z przyjętymi zasadami (K_K05)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-23 - 2017-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Golec, Jolanta Janoszczyk, Jolanta Pacyniak, Hans-Jörg Schwenk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-26 - 2020-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Golec, Beata Kasperowicz-Stążka, Wieńczysław Niemirowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-23 - 2021-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Janusz Golec, Beata Kasperowicz-Stążka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Kasperowicz-Stążka, Konrad Łyjak, Jolanta Pacyniak, Joanna Pędzisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Pacyniak, Anna Pastuszka, Joanna Pędzisz, Jolanta Sękowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0