Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM-KUL-2S.1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego:

seminarium: 30 h

Konsultacje indywidualne: 2 h

Godziny niekontaktowe (praca własna studenta)

Przygotowanie do zajęć: 18 h

Przygotowanie do zaliczeń / egzaminów: 15 h

Studiowanie literatury przedmiotu: 28h

Razem: 120 h =4 ECTS

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01, W02, W03, U01, U02, K01 - ocena trafności doboru tematu i proponowanej struktury pracy oraz doboru bibliografii

Pełny opis:

seminarium ma na celu przygotowanie merytoryczne do napisania pracy magisterskiej; na wstępnym etapie rozważane będę propozycje tematu pracy, w kolejnym etapie analizowana będzie struktura i zawartość merytoryczna poszczególnych rozdziałów

Literatura:

zależna od tematyki badań

Efekty uczenia się:

Student zna:

W01. zaawansowane metody analizy i interpretacji oraz problematyzowania wytworów kultury; współczesne dokonania, ośrodki i szkoły badawcze zajmujące się badaniami nad kulturą i religią - K_W02

W02. terminologię i metody badawcze z zakresu szczegółowych obszarów badań nad kulturą i religią (w tym badań nad wielokulturowością) - K_W04

W03. fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym dotyczące świata kultury i związanych z nim problemy - K_W10

Umie

U01. dokonywać właściwego wyboru i selekcji różnych źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywać krytycznej analizy i syntezy oraz twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji poprzez dobór i stosowanie, bądź tworzenie nowych odpowiednich metod i narzędzi badawczych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych - K_U02

U02. przygotowywać prace pisemne i wystąpienia ustne w różnych formach i różnych mediach, w tym prowadzić debatę z zastosowaniem merytorycznej argumentacji opierającej się na własnej wiedzy i poglądach oraz wiedzy i poglądach innych autorów lub uczestników debaty - K_U05

Jest gotów do:

K01. krytycznej oceny posiadanych oraz nowo zdobywanych informacji, systematycznego poszerzania wiedzy na temat różnorodnych zjawisk współczesnej kultury, nowatorskich form wyrazu artystycznego i ich oddziaływania na społeczeństwo - K_K01

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jan Adamowski, Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Marta Wójcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Katarzyna Smyk, Mariola Tymochowicz, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Ewa Letkiewicz, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Kopciowski, Marta Kubiszyn, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)