Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM-TCAK-2S.3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie np. konsultacji (łączna liczba godzin w semestrze): 2

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 30

Przygotowanie się studenta do seminariów (łączna liczba godzin w semestrze): 10

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 68

Pisanie uzgodnionych z promotorem fragmentów pracy: 40


Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

W01-W03, U01-U03 - dyskusja, prezentowanie fragmentów prac magisterskich, analiza i ocena bibliografii

Pełny opis:

Seminarium magisterskie ma na celu przygotowanie do napisania pracy magisterskiej. Tematyka prac ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych seminarzystów i związana jest z szeroko rozumianą problematyką kulturoznawczą w kontekście wykorzystania technologii cyfrowych.

Literatura:

Dobór literatury zależny jest od wybranej przez seminarzystę problematyki badań.

Efekty uczenia się:

W01. Absolwent ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat funkcjonowania kultury cyfrowej i kultury wizualnej, z uwzględnieniem kontekstu historycznego - K_W03

W02. Absolwent w pogłębionym stopniu zna i rozumie metody badań związanych z nurtem humanistyki cyfrowej - K_W04

W03. Absolwent zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów kultury i teorii związanych z wybranymi obszarami

badań nad kulturą, w tym kulturą cyfrową - K_W05

U01. Absolwent potrafi formułować i analizować problemy badawcze, a także syntetyzować różne idee i punkty widzenia z wykorzystaniem wiedzy charakterystycznej dla kultury cyfrowej - K_U01

U02. Absolwent potrafi dobierać metody i narzędzia ich rozwiązywania w odniesieniu do badań kultury cyfrowej - K_U02.

U03. Absolwent potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury właściwych dla przedmiotu zainteresowań technologii cyfrowych w animacji kultury z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym - K_U03.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Andrzej Radomski, Marta Wójcicka, Anna Ziębińska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Bubczyk, Ewa Głażewska, Andrzej Radomski, Katarzyna Smyk, Marta Wójcicka, Anna Ziębińska-Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Andrzej Radomski, Katarzyna Smyk, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Głażewska, Adam Kopciowski, Andrzej Radomski, Grzegorz Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-04
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Kubiszyn, Andrzej Radomski, Mariola Tymochowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-c8539817a (2023-11-23)