Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium: Fonetyka eksperymentalna//Fonologia laboratoryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: H-SM15-A.N-1S.5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium: Fonetyka eksperymentalna//Fonologia laboratoryjna
Jednostka: Wydział Filologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Wymagania wstępne:

ukończony 2 rok studiów licencjackich na kierunku anglistyka

Godzinowe ekwiwalenty punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym zajęcia realizowane w formie zajęć dydaktycznych (łączna liczba godzin w semestrze): 45h

Liczba punktów ECTS: 1,5


Godziny niekontaktowe:


Przygotowanie się studenta do seminariów (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Studiowanie przez studenta literatury przedmiotu (łączna liczba godzin w semestrze): 60

Pisanie uzgodnionych z promotorem fragmentów pracy: 75h

Łączna liczba pracy własnej studenta: 195h

Liczba punktów ECTS: 6,5


Łącznie godzin: 240

Łącznie punktów ECTS: 8

Sposób weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty kształcenia weryfikowane na bieżąco. Na koniec semestru zaliczenie na ocenę, na koniec cyklu kształcenia - obrona pracy licencjackiej

Literatura:

Literatura przedmiotu ustalana jest indywidualnie dla poszczególnych seminarzystów w zależności od tematyki przygotowywanej pracy licencjackiej.

Dodatkowo, w zakresie warsztatu pisarskiego, pomocne są następujące pozycje:

1. I. Jura, Jak napisać pracę dyplomową, Warszawa 2003

2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2003

3.T. Wojciechowski, Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie. Poradnik, Warszawa 1998

Efekty uczenia się:

K_W01 Posiada uporządkowaną podstawową wiedzę o systemie języka obcego podstawowego, właściwego dla studiowanego kierunku (angielski lub francuski lub niemiecki lub rosyjski lub hiszpański), jego przystawalności i odmienności systemowej

K_W10 Posiada uporządkowaną podstawową wiedzę o różnych strategiach rozumienia, tworzenia i przetwarzania tekstów funkcjonujących w różnych przestrzeniach komunikacyjnych w ramach języka podstawowego i dodatkowego, właściwego dla studiowanego kierunku i wybranej specjalizacji: nauczycielskiej lub translatorskiej

K_U09 Posiada umiejętność rozpoznawania treści, cech i pojęć kluczowych, ważnych i dystynktywnych dla kultury określonego języka oraz ich roli w tekście i komunikacji

K_K01 Ma świadomość złożoności aktu komunikacji wraz z jej uwarunkowaniami kulturowymi

K_K04 Ma świadomość konieczności podejmowania działań samokształceniowych, samorozwojowych i uczenia się przez całe życie (Life-Long i Life-Wide Learning)

K_K07 Ma świadomość i wykazuje gotowość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Bryła-Cruz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-f918feda1 (2023-09-29)